חזרה ד', דף י"ג הנושאים: השאלות: א. מ"ט אסרו על זב פרוש לאכול עם זב ע"ה (4) ב. השמועות אם מותר לישון עם אשתו נדה בבגדים (6) ג. חנניה בן חזקיה (3) להצגת התשובות לחצו כאן א. אסרינן לזב לאכול עם הזבה משום הרגל עבירה, וה''נ אסרינן לזב פרוש לאכול עם זב ע''ה ומפרשינן   1 .שמא ירגילו אצלו. 2 .שמא יאכילנו דברים טמאין. 3 .למסקנא דברים שאינם מתוקנין. 4 .או שמא יאכל אצלו בימי טהרתו.   ב. בעי האם מותר לישן עם אשתו נדה בבגדים דאיכא דיעות ושינוי, והשמועות   1 .ב''ה אסרי להעלות על השלחן עוף וגבינה, ודחי דליכא דיעות. 2 .שתי אכסנאין אוכלין בשר וגבינה על שלחן אחד, ובעי למידחי דאם מכירין אסור, ודחי דליכא שינוי. 3 .לא יאכל הזב עם הזבה, דחי דליכא שנוי. 4 .למסקנא אסרינן מהיקש נדה לאשת רעהו. 5 .לרבי פדת שרי כיון שהתורה אסרה בנדה דווקא קורבה של תשמיש, ואמרינן דבעריות כל קורבה אסורה כדיני ההרחקות בנזיר. 6 .מייתי דהיה תלמיד שמת בעוון זה שבימי ליבונה של אשתו לא נהג הרחקות כראוי.   ג. חנניה בן חזקיה   1 .בעליתו דרש את ספר יחזקאל. 2 .לשם עלו תלמידי שמאי והלל ונמנו ורבו וגזרו י''ח דבר. 3 .הוא כתב את מגילת תענית, ואנן לא כתבינן משום דאיננו מספיקין, אין שוטה נפגע, אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל.