חזרה ד', שבת ל"ב הנושאים: השאלות: א. העוון שבגללו נשים מתות (5) ב. מדוע הנשים בסכנה בשעת לידתן (5) ג. בעוון מה מתים ילדים של אדם (4) ד. סכנה ומיתה (5) להצגת התשובות לחצו כאן א. נשים מתות פליגי אי גרסינן יולדות או ילדות וכן דבקי או בדקי מיתה, והעוון שבגללו מתות   1 .נדה, בגלל רביעית דם. 2 .חלה שנקראת ראשית. 3 .נר כנגד הנשמה. 4 .מפני שמכבסות בשבת. 5 .קוראות לארון הקודש ארנא בבזיון, ועמי הארץ גם על שקוראים לבית הכנסת בית עם.   ב. מדוע הנשים בסכנה בשעת לידתן   1 .נפל תורא חדר לסכינא. 2 .מקבלת מכה אחת על הכל. 3 .שיכור נופל מעצמו. 4 .מכיון שצריכה ניסים. 5 .בשעת צרה אין לאדם אוהבים. וגברי מבדקי במקום סכנה כגון גשר.   ג. אשתו מתה בעוון נדרים וילדיו בעוון   1 .נדרים. 2 .בטול תורה. 3 .מזוזה. 4 .ציצית.   ד. סכנה ומיתה   1 .רב לא נסע בספינה עם גוי, שמואל נסע רק עם גוי, ור' ינאי בדק. 2 .מי שנמצא במקום סכנה עלול למות ועכ''פ מנכין מזכויותיו שנאמר קטונתי מכל החסדים. 3 . מי שנחלה צריך להביא זכות ולהפטר, שנאמר כי יפול הנופל ממנו, או דאתי למגלגלין חובה ע''י חייב. 4 .מי שחלה ונוטה למות אומרים לו להתוודות, וצריך להרגיש היוצא לשוק כנמסר לסרדיוט, חש בראשו כמי שנתנוהו בקולר, ועלה למיטה כעולה לגרדום שצריך פרקליטין גדולים והם תשובה ומעש''ט. 5 .לימוד זכות אחד נגד 999 במלאכים ובאותו מלאך.