הגמ' שם בנ"ג: מדברת לעניין טבילת רפואה ופה איירי לעניין טבילת טומאה ולכן רש"י הביא מגמ' ביצה דשם מדובר ג"כ בטבילת טומאה ועוד שבביצה עיקר הסוגייא בזה ולכן הביא משם