Group Details Private

administrators

Member List

 • RE: קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן, שאלה.

  @bbn
  תשובה שניה.

  אב שהאכיל את בנו חזיר, למשל, אין האב עובר במעשה זה על איסור חזיר, אלא על הלאו הכללי של "לא תאכילום". וכן בשאר כל האיסורים. מה שאין כן, בן שעשה מלאכה בשבת על דעת אביו, האב עובר בזה על איסור שבת, כאילו הוא בעצמו חילל את השבת. יוצא לפי זה, כי גם אדם שאינו מפריש את בנו מאיסור שבת - דינו כעובד עבודה זרה וכמומר ויינו אסור כיין נסך. זאת למדנו מן הלא המיוחד שנאמר לענין שבת.
  (בשם הגאון רבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל).

  posted in דף קכ"א
 • RE: קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן, שאלה.

  @bbn אילולא גילתה התורה מפורשות לגבי שבת שגדולים מוזהרים על שביתת קטנים לא היינו יכולים ללמוד זאת מאיסורים אחרים, שכן בשבת לא אסרה תורה אלא מלאכת מחשבת, וקטן הואיל ואינו בר דעת - מלאכתו אינה מלאכת מחשבת, ולכן זקוקים אנו ללאו מיוחד לענין שבת להזהיר גדולים על שביתת הקטנים (בשם הגאון בעל אמרי בינה זצ"ל)

  posted in דף קכ"א
 • RE: דף קכ"ד

  חזרה ד', ברכות דף נ"ח.

  הנושאים:

  1 .ברכות הראיה.
  2 .בן זומא.
  3 .הגדולה.
  4 .ר"ח בר חנילאי.

  השאלות:

  א. הברכות על ראיית עבודה זרה (3)

  ב. הברכות על ראיית בבל הרשעה (5)

  ג. ברכות הראיה (10)

  ד. השמועות באוכלוסא (4)

  ה. דברי בן זומא (3)

  ו. דרשות הפסוק לך ה' הגדולה (9)

  ז. דרשות הפסוק לך ה' הגדולה לפי ר"ע (5)

  ח. ראיית חורבן בית ר"ח בר חנילאי (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in כל הכלים
 • RE: דף קכ"ד

  חזרה ג', דף פ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים במשניות שבפרקין, ומנין (7)

  ב. לאחר כמה זמן הפולטת שכבת זרע טהורה (4)

  ג. מתי היתה הפרישה (3)

  ד. זמן הטבילה לקחת מתן תורה (3)

  ה. טומאת שכבת זרע (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן
  .

  posted in כל הכלים
 • RE: דף קכ"ד

  חזרה ב', דף קט"ז.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע יש סימניות בפרשת ויהי בנסוע (2)

  ב. השמועות האם מצילין גליונות מהדליקה (4)

  ג. ספרי מינין (3)

  ד. המח' בקריאה בספרי כתובים בשבת, ובמאי פליגי (3)

  ה. הפשטת קרבן פסח כשחל ערב פסח בשבת (2)

  ו. הראיה מהצלת תיק הספר להפשטת קרבן פסח (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in כל הכלים
 • RE: דף קכ"ד

  חזרה א', דף קכ"ג

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הקושיות על היתר טלטול מחט שבורה עבור קוץ (2)

  ב. המחלוקת באסובי ינוקא, ומ"ט (2)

  ג. ההתירים לאחר גזירת כלים (2)

  ד. השמועות באיסור מוקצה (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in כל הכלים
 • דף קכ"ד

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מהו טלטול לצורך ושלא לצורך (2)

  ב. הקושיות בטלטול (3)

  ג. הסתירה האם גזרינן יו"ט אטו שבת, והמ"ד (2)

  ד. המח' בכלים שנשברו ועושים מעין מלאכה (2)

  ה. דיני שברי כלים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in כל הכלים
 • קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן, שאלה.

  המקור של הדין הזה הוא מהפסוק "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך" וכך מובא במכילתא וברש"י "לא בא אלא להזהיר גדולים על שביתת הקטנים, וזהו ששנינו קטן שבא לכבות אין שומעין לו, מפני ששביתתנו עליך".

  וקשה: לשם מה יש צורך לענין שבת בלאו מיוחד להזהיר גדולים על שביתת הקטנים, והלא ניתן ללמוד זאת מן הלאו הכללי של "לא תאכילום", ממנו למדים: שהאב מצווה להפריש את בנו מכל איסורי התורה, כמבואר במסכת יבמות ובכלל זה גם איסורי שבת?

  posted in דף קכ"א
 • RE: דף קכ"ג

  חזרה ד', ברכות דף נ"ז.

  הנושאים:

  1 .הדברים הנראים בחלום.
  2 .שמועות שלשה.
  3 .אחד מששים.
  4 .חולה.

  השאלות:

  א. החילוקים בראיה בחלום (3)

  ב. ראיית מעשים (10)

  ג. שבעת המינים וארבעת המינים (11)

  ד. ראית אנשים וספרים (6)

  ה. הכל יפה, חוץ ממה (7)

  ו. השמועות בשלשה דברים (5)

  ז. אחד מששים (5)

  ח. הדברים שיפים לחולה (6)

  ט. הדברים שמרפאים את החולה (7)

  י. הדברים שמחזירים את החולה לחליו (12)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in כל הכלים
 • RE: דף קכ"ג

  חזרה ג', דף פ"ה.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני ערוגה (3)

  ב. במה מקילים בערוגה (2)

  התשובות

  posted in כל הכלים