Group Details Private

administrators

Member List

 • RE: דף ד'

  חזרה ד', שבת ל"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. העוון שבגללו נשים מתות (5)

  ב. מדוע הנשים בסכנה בשעת לידתן (5)

  ג. בעוון מה מתים ילדים של אדם (4)

  ד. סכנה ומיתה (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ד'

  חזרה ג', שבת דף קכ"ב

  הנושאים

  השאלות

  א. ההיתר להנות ממעשה נכרי לעצמו, וצריכא (5)

  ב. טלטול כלים ודלתות (3)

  ג. שרי ליטול לצורך גופו (7)

  ד. איזה קורנס שרי ליטול לאגוזים (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ד'

  חזרה ב', דף קנ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מאור עיניו של אדם (3)

  ב. כחות הגוף שנחסרים בזיקנה ע"פ קהלת (21)

  ג. המעשים בזיקנה (8)

  ד. האגדות על מיתה (10)

  ה. המשלים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ד'

  חזרה א', דף ג'

  הנושאים:

  מקצת למעלה.

  אמה לחומרא.

  השאלות

  א. מקצת למעלה מעשרים בסוכה ובמבוי (4)

  ב. מדידת אמה וחילוקי הדינים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • דף ד'

  הנושאים:

  שיעורין חציצין ומחיצין. ארץ חטה.

  השאלות:

  א. הלכה למשה מסיני ואהיכא (3)

  ב. דרשות הפסוק ארץ חטה לשיעורין (7)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ג'

  חזרה ד', דף ל"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המעשים בהלל (4)

  ב. יראת שמים (6)

  ג. כמי סובר ר' יוסי בכיבוי פתילה שעושה פחם (2)

  התשובות

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ג'

  חזרה ג', דף קכ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין הבא לכבות (2)

  ב. כפיית קערה, והמקרה בצואה (2)

  ג. הריגת מזיקין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ג'

  חזרה ב', שבת דף קנ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כללא דכל שאני זכאי באמירתו, אהיכא קאי (4)

  ב. צרכי מת בשבת (8)

  ג. מעלת מעשי האדם (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • RE: דף ג'

  חזרה א', דף ב'

  הנושאים:

  תקנתא במבוי.
  גבוה מעשרים.
  פתח המשכן.

  השאלות:

  א. דיני מבוי וסוכה ומ"ט תני תקנתא (2)

  ב. המח' במבוי למעלה מעשרים אמה, ומנין (3)

  ג. הקושיות על הא דילפינן מפתח המשכן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה
 • דף ג'

  הנושאים:

  מקצת למעלה.

  אמה לחומרא.

  השאלות

  א. מקצת למעלה מעשרים בסוכה ובמבוי (4)

  ב. מדידת אמה וחילוקי הדינים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  posted in מבוי שהוא גבוה