סיכום הדף  • א. השיעורים בעור 1 .מליח ולא קמיח זהו חיפה ושיעור כדי לעשות קמע, וזהו השיעור בין למעובד ובין אם אינו מעובד. והא דמצינו חילוק בסמנין שרויין זהו מכיון שלא טורח לשיעור מועט, וכדאשכחן בזרעוני גינה וטיט מגובל. 2 .עור לח וזהו מצה שאינו מליח קמיח ועפיץ, כדי לצור משקולת קטנה. 3 .דיפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ, כדי לכתוב את הגט. 4 .עור קשה, ה' על ה' טפחים.
    ב. דיני קלף ודוכסוסטוס 1 .לרב לל''ק דוכסוסטוס ה''ז כקלף לכתוב תפילין, והא דקאמר קלף לשמע ישראל וכן ההלכה למשה מסיני דתפילין על קלף זהו למצוה. 2 .שינה בזה ובזה פסול, במזוזה בקלף במקום שיער ודוכסוסטוס במקום הבשר, או דאיכא מח' תנאים אי שינה בזה ובזה כשר, או שרב סובר כתנא דבי מנשה שמכשיר. 1 .הא דמכשרינן בכתב על קלף או גויל או דוכסוסטוס, דחינן דאיירי דווקא בס''ת. 4 .למסקנא רב סובר כר''מ שמכשיר לכתוב מזוזה על קלף.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!