סיכום הדף  • א. הוצאה לחצאין 1 .המוציא דיו בשיעור שתי אותיות בדיו או בקולמוס או בקלמרין חייב, ובנפרדות תיקו. 2 .הוציא אות אחת וכתב וחזר והוציא וכתב פטור, אבל אם הוציא שתי אותיות וכתבם חייב כיון שכתיבתן זוהי הנחתן. 3 .הוציא כחצי גרוגרת ואח''כ הוציא עוד חצי גרוגרת, אם קדם והגביה את הראשונה קודם הנחת השניה פטור. ואם העבירה מעליה בתוך שלשה טפחים, במעביר חייב וזורק פטור. 4.הוציא שני חצאין בהעלם אחד,לחכמים חייב ורבי יוסי מצריך שיוציא לרשות אחת.
    ב. מה מחלק בין הרשויות 1 .לרבה חיוב חטאת. 2 .לאביי אפילו כרמלית. 3 .לרבא אפילו פיסלא, וכדאשכחן לגבי גיטין שחולקת רשות בפ''ע.
    ג. טפלא בסיד 1 .שיעור סיד לת''ק לסוד אצבע קטנה, לר''י כלכול צדעא, ולר''נ בת צדעא. 2 .היו משירין את השיער, עניות בסיד, עשירות בסולת, ובנות מלכים בשמן המור, ומי שלא שותה שיכר בנותיו א''צ טפלא.
    ד. לרבי יהודה כדי לסוד כלכול ולרב נחמן אנדיפי, ומפרשינן במאי איירי 1 .צדעא, ובת צדעא, ושיעורא דר''י נפיש מדר''נ, וקשה דאיירו גם בביצת הסיד שהיא עבה. 2 .אנדיפא בכלי חרס ליין, וקשיא וכי מפסיד מעותיו. 3 .שנתות דהיינו חלקים. 4 .אפותא וזהו מצח.
    ה. השיעורין בהוצאה 1 .אדמה כשיעור חותם, לר''ע לשקין ולחכמים לאגרות. 2 .זבל, לזבל קלח כרוב או כרישא. 3 .חול גס לכף סיד, וחול מעלי כר''י דסובר שמחזק או כרבנן ומתקן משום דבשל כך הותר לסוד. 4 .קנה לקולמוס, ובעי עד איזה קשר באצבעותיו. 5. קנה עבה, כדי לבשל כגרוגרת מביצת תרנגולת טרופה ונתונה באילפס. 6 .עצם, לת''ק לעשות תרווד ולר''י למפתח קטן. 7 .זכוכית, לפצוע ב' נימין יחד. 8 .צרור, לת''ק לזרוק בעוף ולראב''י כדי לזרוק בבהמה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!