פניני הדף  • ואם קדם והגביה ראשונה קודם הנחת שניה נעשית ראשונה כמו שקלטה כלב או שנשרפה ופטור.
    הנה בפרמ"ג (בפתיחה להל' שבת) כתב לחקור האם גם בכל המלאכות בעינן שיהיה הח"ש הראשון קיים בעת ההשלמה, או דלמא דוקא בהוצאה דמלאכה גרועה היא ע"כ.

    ובביאור הלכה למשנה ברורה (סי' שכ"א סעיף י"ד ד"ה שמא יבוא וכו') דן לגבי טחן חצי גרוגרת ונאכל וחזר וטחן חצי גרוגרת אם חייב. וכתב להטות ספק זה בסוגי' דידן ע"ש הנה שלמד דאין חילוק בענין זה בין מלאכת הוצאה לשאר המלאכות.
    ובמאירי כאן הקשה אמאי אכילת חלב מצטרף בתוך שיעור אכילת פרס, ולא אמרינן דכשאוכל החצי זית השני כבר כלה זית הראשון ,ומבואר להדיא מקושיתו דלאו דוקא בהוצאה קאמר רבא כאן אלא אפילו איסורי תורה דלאו בשבת ג"כ יש אותו דין. וכן בס' נפש חיה (יו"ד סי' י"ב) שדן לגבי מבשל חצי כזית בשר וחלב וחזר ובישל חצי כזית בחלב. וכתב דמהגמ' כאן מבואר דאין מצטרף אלא רק אם חצי כזית הראשון עדיין קיים ע"כ. ומבואר גם ממנו כהמאירי הנ"ל, דדין זה הנה לא רק בכל מלאכות שבת אלא גם בכל איסורי התורה כולה ודו"ק.
    ובראשית בכורים להגה"ק ר"א וינברג זצ"ל - הי"ד על בכורות (י"ב ע"ב) ר"ל, דרק בשבת צריך שיהא ח"ש הראשון קיים בזמן שעובר בחצי השני. משום דיסוד שיעורו משום מלאכת מחשבת, ולא איקרי מלאכת מחשבת רק כשיש לשני חצאי השיעור מציאות בעולם כאחת. (וכתב שם דבזה יובן מש"כ הרשב"ם (ב"ב נ"ה ב) דשיעור מלאכת שבת משום מלאכת מחשבת, אף על גב דמבואר בסוכה ו. דשיעורי שבת הלמ"מ נינהו) עכ"ד. הנה שיש לו שיטה חדשה דיש חילוק בין איסורי שבת לשאר האיסורים, ויוצא דיש ג' צדדים בענין זה וכנ"ל ודו"ק.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!