סיכום הדף • א. דיני אבני ביהכ''ס 1 .שרי להכניס שלשה, והשיעור לר''מ כאגוז, לר''י כביצה, וי''א מלא היד. 2 . פאייס אסור כיון שנפרך, וצרור שעלו בו עשבים שרי אבל יזהר מלתלוש. 3 .חרס אסור, ובצרור וחרס מחלוקת מה עדיף, ואגני כלים מחרס לכו''ע עדיפא. 4 .צרור ועשבים מחלוקת. 5 .דבר שהאּור שולט, לח שרי ויבש אסור.
  ב. הדברים שמביאים לידי תחתוניות 1 .האוכל עלי קנים. 2 .עלי גפנים. 3 .לולבי גפנים. 4 .
  מוריגי בהמה. 5 .שדרת דג. 6 .דג מליח שלא מבושל כ''צ. 7 .שמרי יין. 8 .המקנח בסיד.
  9 .המקנח בחרסית. 11 .המקנח בצרור שקנח בו חבירו. 11 .י''א אף התולה עצמו
  בביהכ''ס.
  ג. דיני צרור 1 .משמוש אסור, ובשבת שרי כלאחר יד. 2 .מותר לטלטל מדוכה קטנה אף
  שמלאכתה לאיסור, אם יש עליה עד שקנחו בה, וסגי ברישומו ניכר. 3 .שרי להשתמש בצרור שכבר קנחו בו אם הוא יבש, או בצד השני, או בשלו. 4 .שרי להעלות צרור לגג, משום דגדול כבוד הבריות.
  ד. מ''ט אסור להפנות בשדה ניר בשבת 1 .אם משום הזקת שדה חבירו, א''כ אף בחול. 2 .תלישה, לא חיישינן. 3 .למסקנא משום אשוויי גומות.
  ה. מ''ט אסור לקנח בחרס בשבת 1 .אי משום כשפים, אף בחול. 2 .השרת נימין, וקשיא דלא מכוון. 3 .למסקנא אסור אף בחול, וקמ''ל אפילו שיש עליו תורת כלי.
  ו. הנצרך להפנות ולא מצליח 1 .יעמוד וישב. 2 .יסתלק לצדדין. 3 .ימשמש בצרור. 4 .יסיח דעתו מדבר אחר. 5 .יהלך מ' אמה וכן בנכנס לסעודת קבע, וכן אמרינן שאסור לשבת מיד ולא לטרוח הרבה כדי שלא ינתק את שיני הכרכשתא.
  ז. שיעור חרס להוצאה 1 .כדי ליתן בין פצים לחבירו. 2 .לחתות אש. 3 .לקבל רביעית, ולחשוף מים מגבא פליגי אי הוא שיעור חשוב או דקילל שלא ימצאו אפילו שיעור זוטר.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!