תמצית הדף  • יציאת גמל 1 .מטוטלת בזנבו אסור, ובקשור גם בחוטרתו או בשליתו שרי. 2 .עקוד, יד ורגל או ב' ידים וב' רגלים. 3 .רגול, ידו כפופה ע''ג זרועו. 4 .אין לקשור גמלים זה בזה ולהוליכן, כיון דנראה כמוליכן לשוק. 5 .מכניס חבלים מותר משום כלאים, ומפרשינן דאדם עם בע''ח שרי למשוך, וכלאים דחבלים שרי אבל לא יכרוך ויקשור. 6 .שלא יצא החבל מידו, להלכה ב' טפחים ולמעשה טפח, ובאמצע צריך שיגביה טפח מהקרקע.
    ב. במה אין בהמה יוצאה 1 .חמור במרדעת, שמא תפול כשלא קשורה. 2 .זוג, דנראה כסחורה. 3 . סולם, שלא יחכך בצואר. 4 .רצועה ברגלו, שמכה רגליו. 5 .תרנגולין בחוטין לסימנא. 6 .רצועות שלא ישברו. 7 .זכרים בעגלה לאליה. 8 .רחלים חנונות, להו''א עזק בשמן כשגוזזין או כאשר יולדת שתתחמם, ולמסקנא כדי שתתעטש ויפלו מראשה תולעים. 9 .עגל בגימון, עול. 11 .פרה בעור כדי ששרצים לא ינקו ממנה. 11 .רצועה שבין קרניה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!