סיכום הדף • א. חובת מחאה 1 .אצל ראב''ע נקראת פרת שכנתו על שמו, כיון שלא מיחה בה על שיצאה
  ברצועה שבין קרניה. 2 .מי שיכול למחות ולא מוחה נתפס על עוונות: ביתו, עירו, והריש גלותא
  על כל העולם. 3 .ה' יבא במשפט על זקנים שלא מיחו בשרים. 4 .יש למחות בריש גלותא אף
  שלא יקבלו, שה' חזר בו לרעה מפני זה בצדיקים המקודשים ביחזקאל, ויצאו קצף אף חימה
  משחית משבר ומכלה.
  ב. מהו והתוית תיו 1 .תחיה ותמות. 2 .תמה זכות אבות. 3 .תחון זכות אבות. 4 .סוף חותם האמת
  של הקב''ה. 5 .בנ''א שקיימו את כל התורה מא' ועד תיו.
  ג. מתי תמה זכות אבות ומנין 1 .בימי הנביא הושע, שנאמר ואיש לא יצילנה. 2 .חזאל, שנאמר שה'
  הציל את עמ''י למען בריתו. 3 .אליהו, שנאמר היום יוודע. 4 .חזקיהו, שרק קנאת ה' תעשה זאת.
  ד. עוון לרבי אמי 1 .אין מיתה בלא חטא, שנאמר הנפש החוטאת. 2 .אין יסורין ללא עוון, שנאמר
  ובנגעים עוונם. 3 .משה ואהרן מתו משום מקרה אחד לצדיק ולרשע, וי''א שמתו משום מי
  מריבה.
  ה. מי מתו בעטיו של נחש 1 .בנימין. 2 .עמרם. 3 .ישי שלכן נקרא נחש. 4 .כלאב, וש''מ יש מיתה
  בלא חטא.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!