פניני הדף  • אם לפניך גלוי וידוע, לפניהם מי גלוי- בשו"ת צמח צדק (סי' ס"ט) כתב דכמו דמי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה (כדאיתא בקידושין פ"א ע"ב), אף המתכוין לספק איסור ונתברר שהיה מותר, כיון דספק דאורייתא מן התורה לחומרא, בעי כפרה. ועיין בקובץ הערות (סימן מ"ב אות ד' ואילך) שהקשה עליו מהרבה מקומות דמוכח שם דאם נתברר שהיתה היתר לא עבר על האיסור כיון דהיתה רק ספק איסור ולא ודאי איסור. אלא דכתב דלכאורה מסוגיין מוכח כבצמח צדק. דהא כאן היה ספק בידם אם יקבלו התוכחה או לא, ועכ"ז טענה מדת הדין דכיון דלהם לא היה ברור שלא יקבלו צריך לענוש אותם על שלא הוכיחו להחוטאים. וכתב דשמא י"ל דכל עיקר מצות התוכחה ניתנה על הספק, דלעולם אי אפשר לו לדעת אם הלה יקבל ממנו או לא, ולכן אף דכלפי שמיא גליא שלא היו מקבלין, מ"מ בעו כפרה על שלא הוכיחו אותם.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!