פניני הדף  • מתוך שהי' לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה וכו'- הנה הצל"ח בברכות (כ' ע"ב) ר"ל דכהנים ולוים אינם בכלל ערבות ע"ש. ובספר קהלת שלמה להגר"ש שטנצל ז"ל (מערכת ע' אות לה) העיר דברכות דבי אליהו (פרק י"א) מפורש דין ערבות בפנחס שהי' כהן ע"ש. ויש להוסיף מהגמ' דידן דמפורש דין ערבות בחפני ופנחס בני עלי שהיו ג"כ כהנים וצ"ע. ואולי י"ל בזה עפ"י מש"כ בדברי אמת (במערכות ע' קסח) דאפי' להרא"ש דס"ל בברכות (שם) דאין דין ערבות בנשים. אך נשים לנשים יש בהם דין ערבות ע"ש. ולפי"ז י"ל דאולי ג"כ כהנים לכהנים יש ג"כ דין ערבות גם להצל"ח הנ"ל, וא"ש שפנחס נענש על חפני ששניהם היו כהנים ודו"ק היטב. דף נו : במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה- דעת בעל המאור ועוד ראשונים דרק בנשים גזרו שלא לצאת בתכשיטין ולא באנשים, וז"ל הבעה"מ: אבל באיש לעולם לא חיישינן דלמא שליף ומחוי, מפני שהוא בן דעת, אבל לנשים וקטנים שדעתן קלה עליהם חיישינן כו'. ומפורש טעם זה בירושלמי, תכשיטין למה הן אסורין, ע"י שהנשים שחצניות הן מתירתם להראות לחברתה כו'. ועיין במשך חכמה (פ' קדושים) שכתב טעם נוסף לדבר דיגיעת דרך ארץ
    במלאכה שבימות השבוע משכחת עון, אבל בשבתות שנחים ממלאכה היצר הרע שכיח ומצוי, וכדאמרינן (קידושין פא א) סקבא דשתא ריגלא. לכן מנעו חז"ל מהנשים ללבוש תכשיטיהן. ועיי"ש שמצא סמך לזה בילקוט שמעוני (איוב לא) מה אתבונן על בתולה. לפיכך אמרו אסור לאשה לצאת בתכשיטיה לרשות הרבים.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!