פניני הדף  • ויתיצבו בתחתית ההר אמר ר' אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם ויש לדקדק טובא ראשית כל מה זה כגיגית, ויתכן לומר שהעוה''ז הוא עולם הדמיון שנראה שיש בו ממש כמו שאמרו חז''ל על צור עולמים כי הוא צייר עולמים כלומר שכ''כ אומן זה שצייר שנדמה לו שזה אמיתי אבל לאחר השגת אותו דבר, רואה שזה הכל הבל ואין בו ממש ולו זו בלבד, אלא שמיד מתאוה לדברים יותר גדולים ונמצא מחמת השגת אותו דבר נהיה יותר מחוסר ממה שהיה מקודם, כך נמי זה גיגית כאשר האדם נמצא בתוך גיגית סגור בתחילה נראה לו הכל תקין שנושם רק שרוצה לצאת מהגיגית אבל לאחר שעה כבר ירגיש חוסר חמצן שכבר נגמר שם כל החמצן.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!