פניני הדף  • לך אל בן עמרם והעיר מהרש''א למה לא נאמר לך את משה וכתב דעמרם מת בעטיו של הנחש, שהיה נטול מעבירה וממילא בן של אדם כזה נרמז לו שאין לו להתקרב אליו, ולע''ד נראה אחרת כפי הדרך שכתבנו שכל הקטרוג הוא שיש סכנה מעתה שישנו דברים לפי בחירתם שחזר זוהמתן ולזה אמר הקב''ה תלך לבן עמרם כלומר הוא כ''כ שפל שאין לו שם עצמי רק הוא בן עמרם ומחמת הענוה היתירתא שזה כל יסוד משה רבינו הוא מזוכך לגמרי מכל חטא ולא שייך אצלו חששא שישנה דברים, וכדברים אלה נמצאים במשך חכמה שבגלל שמשה רבינו היה מובדל לגמרי מהחומריות ממילא התורה ניתנה דוקא לו שאין חשש שישנה משהו מחמת נגיעות של בשר ודם וע''כ מבאר נמי אצל יהושע שנחשב ספר יהושע תורה כדאיתא בנדרים משום שגם יהושע הגיע לדרגה כזאת שלא היה חומרי וע''כ זכה להעמיד את השמש בגבעה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!