פניני הדף  • ר' יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא חייב שמצניעין אותו לקטן לשחק בו. וע' בחת''ס שמביא דברים חשובים, שדוקא חגב טמא שאינו ראוי לאכילה ואינו נקרא מאכל אבל חגב טהור הוי כמו אוכל וממילא אסור לתת לקטן לשחק באוכל, והביא שצפור טהור שמותר לתת לו משום שעדיין אינו אוכל שטעון שחיטה, והק' דא''כ גם חגב טהור יוכל לתת לו שהרי אסור לאכול כ''ז שחי משום בל תשקצו וא''כ ג''כ אינו אוכל.
    והיה נראה ליישב שהרי איסור זה של בל תשקצו לאכול חי אינו אלא איסור דרבנן וא''כ אם הגדול רואה שהקטן הולך לאכול אין חייב להפרישו ממילא אצל הקטן מיד שנותנו הו''ל כמו מאכל משא''כ באיסור אבר מן החי עליו להפרישו ודו''ק.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!