פניני הדף  • ירושלים דדהבא כדעבד לי' ר"ע לדביתהו- הנה בנדרים (נ' ע"א) איתא שאמר ר"ע לאשתו: אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבא וכו' ע"כ. וכתב בבן יהוידע (שם) :קשה דהול"ל עבידנא לך ומאי רמינא לך, ונ"ל בס"ד דנדר לה שהוא בעצמו ישים לה זה התכשיט בראשה, כי זה התכשיט עטרה בראש, ובודאי שיש בו משבצות זהב לקשרו בראש, וצריך השמתו ע"י אחר להשימו היטב, ולקשור קשרו כדי שיעמוד ולא יפול, והוא נדר לה שהשמת התכשיט הזה וקשריו הכל יעשה לה בידיו, כנגד הכבוד שהיתה מכבדת אותו בעניו בידיה, שהיתה מלקטת לו בידיה את התבנא מן מזייה. ובזה ניחא מ"ש באבות דרבי נתן פרק וא"ו, שא"ל תלמידיו רבי ביישתנו ממה שעשית לה, אמר להם הרבה צער נצטערה עמי בתורה, וכתב הגאון חיד"א ז"ל, שבספר בנין יהושע פירש ביוש הוא לנו ולנשותינו, שאין להם תכשיטין חשובין כמותה, וכתב על דבריו לא נהירא, חדא דאינו דרך ארץ לומר לרבן של ישראל בסדר נשים שלהם, ועוד מה דמות יערכו לרבי עקיבה שהיה עשיר גדול, ואפילו אשת רבן גמליאל לא היה לה ונתקנאה, כמ"ש בירושלמי פרק במה אשה, ומה בושה יגיע להן עכ"ל ע"ש. וכפי האמור מובן שפיר דבריהם באומרם ביישתנו ממה שעשית לה, דלאו על עשיית התכשיט קאמרי, אלא על אשר הניח לה התכשיט הזה בידיו בראשה והוא בידיו קשר קשריו ותקנו בראשה כאשר נדר לה רמינא לך, ולכן אמר לו ביישתנו, דאדם גדול כמותך תעשה לה שירות זו, לתקן ולהשים התכשיט בראשה, ואמר להם ראויה היא לכבוד הזה מפני שנצטערה עמי בתורה, וא"כ בעבור כבוד התורה אני עושה לה הכבוד הזה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!