דף צ"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. המוציא אוכלין וצריך לכלי כיצד חייב שתים (3)

  ב. המד' דהמוציא חי במיטה פטור (2)

  ג. המד' שמתיר למכור לגוי סוס (2)

  ד. החיוב בהוצאת אדם חי או מת (2)

  ה. באיזה אופן ר"ש מחייב על הוצאה שצריכה לגופה (3)

  ו. החיוב בהוציא חצי כזית ממת (3)

  ז. המח' בנטילת שערותיו וצפרניו, והמקרים (3)

  ח. נטילת צפרנים (2)

  ט. מקור החיוב בקישוטי נשים (2)

  || להצגת התשובות לחצו כאן || • חזרה א', דף צ"ג.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. השיטות בשנים שעשו מלאכה יחד (3)
  ב. דרשת הפסוקים בשנים שעשאוה (3)
  ג. השמועות במסייע שאין בו ממש (4)
  ד. המח' לר"מ צריך שיהא שיעור לכל א' והשמועות (4).

  התשובות • חזרה ב', דף פ"ו.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. הדינים במשניות שבפרקין, ומנין (7)
  ב. לאחר כמה זמן הפולטת שכבת זרע טהורה (4)
  ג. מתי היתה הפרישה (3)
  ד. זמן הטבילה לקחת מתן תורה (3)
  ה. טומאת שכבת זרע (2)

  התשובות • חזרה ג', דף נ"ו.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. לא חטאו ויישוב הפסוקים (6)
  ב. נוטריקון פח"ז (5)
  ג. חטאי בני שמואל (5)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף כ"ח.
  הנושאים:
  1 .ר"ג ורבי יהושע. 2 .רב אויא. 3 .מעשי החכמים.
  השאלות:
  א. מעשה דרבן גמליאל ורבי יהושע (11)
  ב. פירוש הפסוק נוגי ממועד לפי רבי יהודה (2)
  ג. מדוע לא בא רב אויא (2)
  ד. תפילות רבי נחוניא בן הקנה (2)
  ה. דברי רבי אלעזר בחליו (4)
  ו. דברי רבי יוחנן בן זכאי (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!