פניני הדף  • הגמ' אומרת דאם מוציא חצי כזית מהמת באופן שלא ישאר טומאה חייב אף דחסר בשיעור מ''מ צ''ל דבכה''ג אחשביה רחמנא למלאכה שלימה מחמת התוצאה שנטהר הבית או שיטהר בעתיד למ''ד שגם חצי כזית ממת גדול מתחייב. ויש להק' בכל מוציא אוכלין חצי כביצה מכביצה שלם יתחייב שמעתה לא יקבל טומאה לשי' הראשונים דלקבלת טומאה נמי בעי כביצה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!