דף ק' • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני כותל וזריקה (3)

  ב. דיני נתגלגל (3)

  ג. אמאי תני רקק תרי זימני (2)

  ד. אופן השפיכה מהספינה ומ"ט (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף צ"ט.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. מידות העגלות ומ"ט (3)
  ב. האיבעיות בזורק (2)
  ג. האיבעיות בעשיית מחיצות (6)

  התשובות • חזרה ב', דף צ"ב.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. צורת החיוב על הוצאה מרשות לרשות (4)
  ב. צורת הפטור בהוצאה (9)
  ג. מנין שהמוציא משוי למעלה מעשרה טפחים חייב (2)
  ד. דין המוציא ע"ג ראשו (3)
  ה. הקושיא בנתכון להוציא לפניו ובא לאחריו, והתי' (3)

  התשובות • חזרה ג', דף ס"ב.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. החילוק בחיובי איש ואשה (3)
  ב. דין כובלת (3)
  ג. דיני בושם (3)
  ד. הדברים שמביאים לידי עניות (3)
  ה. חטאי אנשי ירושלים (3)

  התשובות • חזרה ד', ברכות דף ל"ד.
  הנושאים:
  1 .החזן. 2 .מקום ההשתחואה. 3 .עין לא ראתה.
  השאלות:
  א. דיני החזן (3)
  ב. מקום ההשתחואה (3)
  ג. סוגי הכריעות(3)
  ד. יישוב הסתירה והיכן כריעה בהודאה מגונה(3)
  ה. ברכת אבות (2)
  ו. עין לא ראתה (4)
  ז. מיהו חצוף (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!