פניני הדף  • לגבי אהרן שר' עקיבא דרש מ 'ויחר אף ד' בם וילך' מלמד שאף אהרן נצטרע א''ל ר' יהודה בן בתירא בין כך וביך עתיד אתה ליתן את הדין אם כדברך התורה כסתו ואתה מגלה אותו.

    ויתכן לבאר שהסיבה שהתורה כסתו הוא מפני שמדתו של אהרן רודף שלום לבו טהור לגמרי עד שהתורה העידה עליו 'וראך ושמח בלבו' דהיינו שזה עדות מהקב''ה שהלב היה טהור בלי שום סירכה ובע''כ דכאן לא היה מעורב שום קנאה או מידה רעה אלא היה לש''ש טהור לבוא לקראת צערה של ציפורה, רק הטענה היה עליו שהיה לו לגשת ישירות למשה ולשאול במעשיהו, בודאי גם אין לנו מושג בדרגת מרים הנביאה שהיא הצילה את משה רבינוועמדה באמונתה ומכחה בא באר כל המ' שנה מ''מ אצלה היה נקודה יותר חמורה לפי דרגתה וע''כ התפרסם צרעתה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!