פניני הדף  • ת''ר הזורק מרה''ר ורה''י באמצע ד''א חייב פחות פטור קמ''ל רשויות מצטרפות ולא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמי.
    פרש''י דלא כר' יוסי דס''ל לעיל דאם הוציא חצי שיעור לרה''ר הזה ועוד חצי שיעור לרה''ר אחר פטור. ותמה השפ''א למה לא קאמר הגמ' קמ''ל דלא כר' יוסי, וכבר חלקו עליו הראשונים דלא דמי דכאן הכל במעשה זריקה אחת גם ר''י מחייב ולכאו' לפ''ז בהליכה לא יחייב ולכאו' יש לטעון דגם בהליכה נחשב למעשה אחד מה בכך שעבר רה''י הלא לא עצר.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!