פניני הדף  • לגבי עורות העיזים כתוב וכל הנשים אשר נשא לבן ואילו לגבי עורות התחתונות כתוב וכל אשה חכמת לב וע' משך חכמה שכתב דמכיון דטוו ע'ג העיזים הלא בע''ח אינו מקבל טומאה ממילא יכלו גם נשים נדות לטוות אבל התחתונות היו צריכים נשים טהורות ולכן כתוב לשון יחיד וקצל''ע היכן משמע מלשון יחיד לאפוקי נדות. ולפע''ד היה נראה דמכיון דבעיזים שטוו ע''ג העיזים זה נראה דבר שהוא למעלה מדרך הטבע שיעמידו אלפי עיזים קשורים זה בזה ולהצליח להגיע לטוויה שגם הוא אינו בדרך הטבע ממילא הציבור של הנשים שנשאן ליבן לשמם מחמת הזכות הרבים זכו לעשות אותה מלאכה, עוד י''ל דמכיון דכאן הוצרכו הנשים לעבוד ביחד ע''ג אלפי עיזים וא''א לעבוד רק בתכנון של מאות נשים בצוותא ע''כ כתוב בלשון רבים ודו''ק.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!