פניני הדף  • ב' ספינות שאינם קשורות דאין מטלטלין זו מזו
    כתב רש''י שמא יתרחקו ויהיה הפסק של כרמלית ביניהן ובטל העירוב דמוכח שהם מב' בני אדם ומוכח 'י דאם שייכים לאדם אחד אף שאינן קשורות ויתכן שירחקו מ''מ לא גזרו וע' בשפ''א שהק' למה לא יהא אותו איסור באדם אחד אם יתרחק ויהיה הפסק כרמלית דבודאי כבר יהיה אסור לטלטל, ומיישב דהכל רק בגדר גזירה מדרבנן ועכשיו הלא מחוברין ואין הפסק לזה באדם מאחד הוי כעין גזירה לגזירה שמא יתרחק וגם אז לטלטל אינו אלא שבות שמא יבוא לטלטל מרשות לרשות ולהכי בב' בני אדם דחייבין בעירוב הוי גזירה אחד שמא יתרחק ויתבטל העירוב.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!