דף ק"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. הטלטול בסירה קטנה, והקושיות (3)

  ב. האופן בטלטול בין ספינות הקשורות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק'.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. דיני כותל וזריקה (3)
  ב. דיני נתגלגל (3)
  ג. אמאי תני רקק תרי זימני (2)
  ד. אופן השפיכה מהספינה ומ"ט (2)

  || התשובות || • חזרה ב', דף צ"ג.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. השיטות בשנים שעשו מלאכה יחד (3)
  ב. דרשת הפסוקים בשנים שעשאוה (3)
  ג. השמועות במסייע שאין בו ממש (4)
  ד. המח' לר"מ צריך שיהא שיעור לכל א' והשמועות (4).

  || התשובות || • חזרה ג', דף ס"ג.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המח' בכלי מלחמה, ומאי קסבר ר"א (2)
  ב. שכר פעולת שני ת"ח יחד (4)
  ג. אגדות ריש לקיש (3)
  ד. בירית וכבלים (4)
  ה. מנין לשיעור כל שהוא בטומאה (4)

  || התשובות || • חזרה ד', ברכות דף ל"ה.
  הנושאים:
  1 .כיצד מברכים. 2 .מנין לברכה. 3 .החומר. 4 .ואספת דגנך. 5 .שמן ויין.
  השאלות:
  א. הברכות על הפירות (5)
  ב. מנין שיש לברך לפני שאוכלים (4)
  ג. חומר האיסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה (3)
  ד. מהו ואספת דגנך (3)
  ה. מדוע נשתנתה ברכת היין ולא ברכת השמן (3)
  ו. הברכות ביין (2)
  ז. מתי שייך לברך בשתיית שמן זית בורא פרי העץ (4)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!