פניני הדף  • כחו בכרמלית לא גזרו
    ויש לע' למה לא גזרו הלא עיקר הגזירה הוא שידמו מרשות לרשות והיה להם לגזור גם בכחו שחייב מדאו' מרשות לרשות, ויתכן דמכיון דאין רגילות לטלטל בכחו אף שאינו חשוב שלא כדרכו מ''מ הוי אין הרגילות ממילא מי שעושה כן כבר ניכר לו שזה מחמת שזה רה''י לכרמלית. וראיתי בפנ''י שמיישב קו' התוס' כאן דלעולם כחו גזרו בכ''מ גם מכרמלית לרה''י וכל ההיתר היה מחמת כבוד הבריות שיוכל לשפוך שופכין החוצה ולפי דבריו א''ש מאוד מה שהקשינו.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!