דף קב: • הנושאים:
  השאלות:
  א. כל שהוא למאי חזי (3)
  ב. החיוב על בניה בלבנים (3)
  ג. המח' בחיוב מכה בפטיש, והצריכותא (4)
  ד. מדוע המכה על הקורנס חייב (2)

  || התשובות || • חזרה א', דף ק"א.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. הטלטול בסירה קטנה, והקושיות (3)
  ב. האופן בטלטול בין ספינות הקשורות (3)
  ג. מדוע מתחייב הזורק ונזכר ואח"כ נח (4)
  ד. המעביר שש אמות בשוגג מזיד ושוגג (2)

  || התשובות || • חזרה ב', דף צ"ד.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. המוציא אוכלין וצריך לכלי כיצד חייב שתים (3)
  ב. המד' דהמוציא חי במיטה פטור (2)
  ג. המד' שמתיר למכור לגוי סוס (2)
  ד. החיוב בהוצאת אדם חי או מת (2)
  ה. באיזה אופן ר"ש מחייב על הוצאה שצריכה לגופה (3)
  ו. החיוב בהוציא חצי כזית ממת (3)
  ז. המח' בנטילת שערותיו וצפרניו, והמקרים (3)
  ח. נטילת צפרנים (2)
  ט. מקור החיוב בקישוטי נשים (2)

  || התשובות || • חזרה ג', דף ס"ד.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. הלימודים להו"א בשרץ (4)
  ב. הלימודים למסקנא (3)
  ג. מופנה בלימודים (2)
  ד. הדרשות ממלחמת מדין (3)
  ה. במה אשה יוצאת (8)
  ו. יוצאת בחוטי שיער, בשל מי ומאי קמ"ל (4)

  || התשובות || • חזרה ד', ברכות דף ל"ו.
  הנושאים:
  1 .הברכות. 2 .צלף. 3 .שומר בקפריסין.
  השאלות:
  א. ברכת קמח (2)
  ב. ברכת קורא ומ"ט (2)
  ג. דיני צלף (4)
  ד. קשיא דקפריסין הוו שומר, ומתרצינן (3)
  ה. פלפלין וזנגביל (2)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!