סיכום הדף • א. מה עושה במחט שאינה נקובה 1 .אוגרת שערה. 2 .חולקת שערה. 3 .בשבת מניחה כנגד פדחתה.
  ב. הטעם שאסרו בשבת סנדל המסומר 1 .נחבאו בשבת במערה ונהפך סנדל. 2 .שמעו קול חיילים מע''ג המערה. 3 .היו
  בביכ''נ ושמעו קול מבחוץ. ואסרו דווקא בשבת ויו''ט דאיכא כינופיא, אבל לא בחול ובתע''צ שמותרים במלאכה.
  ג. מסמרים לסנדל לחזק אסור אבל לנוי שרי 1 .ה' מסמרות בכל סנדל, ב' בכל צד ובאמצע. 2 .שבע. 3 .י''ג בנוטה. 4 .לרבי
  חייא כ''ב או כ''ד.
  ד. הדינים בסנדל המסומר 1 .תפרו מבפנים שרי, דהוי כמנעל. 2 .מסמר כמין קלבוס שרי. 3 .ח יפה במסמרות שרי. 4 .נגממו
  הרוב שרי, ונעקרו שרי ד' בקטן וה' בגדול. 5 .טלטול ע''מ לכסות בו, ת''ק שרי וראב''ש אסר.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!