משה, שפיר קאמרת.  • משה שפיר קאמרת- ופרש"י בסוכה לט. גדול הדור- כתב האור שמח )סופ"ה מהל' תשובה( דביטוי זה מסייע להמקובלים שאמרו כי בכל דור ודור נותן הקדוש ברוך הוא נצוצין מנשמת צדיק קדום, ולפעמים גם במי אשר קרבת ה' יחפוץ נותן מנוח לנשמת צדיק קדום להתקשר בנפשו ומסייעו לעשות הטוב וזה נקרא אצל המקובלים סוד העיבור והעמיקו בזה הרבה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!