העושה נקב בלול של תרנגולים, ביאור המח'.  • העושה נקב בלול של תרנגולים רב אמר משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש וכו'.
    הפני יהושע כתב כאן לבאר דמחלוקתם של רב ושמואל היא ביסוד דין מכה בפטיש בדבר שלא הושלמה עשייתו עדיין, וע"י המלאכה גומר את הדבר - האם חשיב מכה בפטיש או לא. למשל )כמו ששנינו לקמן ק"ד( שכתב אות אחת והשלים לספר חייב משום כותב.
    והסביר המאירי ]שם[ שאינו חייב משום מכה בפטיש, כי בלי האות הספר אינו גמור ורק ע"י כתיבת האות הספר הושלם. וחיוב מכה בפטיש הוא לפי"ז יהיה במלאכה שנשלמה כולה כגון שחצב אבן בהר ונתפרקה כולה מסביבותיה ונמצא שנשלמה מלאכת האבן אלא שלא נפלה, וע"י הכאה בפטיש נפלה האבן. ז"א - שהמלאכה נעשתה בדבר שכבר נשלמה עשייתו לפני כן. גם בסוגיא דידן - הלול בלי הנקב עוד לא הושלמה עשייתו, ולכן רב סובר של"ש כאן מכה בפטיש, אלא מלאכת בונה. ושמואל חולק על זה, וסובר אף על פי שלא הושלמה עשיית הלול - במלאכה האחרונה נחשב מכה בפטיש.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!