הא דבעי זיוני הא דלא בעי זיוני, פלפול. • הא דבעי זיוני הא דלא בעי זיוני.
  בשו"ת רע"א )סי' כ"א( נשאל מחכ"א אהא דמשני רב ששת הב"ע שנטלו לגגו דחית ועשאו שני זיינין דחייב ואמאי חייב, הא עדיין אינם מזויינים ]שהרי בהיותם בתור אות חית לא היו מזויינים[ והרי מבואר הכא דהיכא דבעי זיוני אינו חייב כל זמן שלא עשה את הזיוני.
  והשיב לו מרן הגרעק"א ז"ל בחידוש עצום בפשט דברי הגמרא, דבאמת מהא דאמר ר"ש דחייב כשנטלו לגגו דחית ועשאו שני זיינין מוכח דלענין שבת חייב אף על פי שלא עשה הזיונים, והא דאמרינן לקמן הא דבעי זיוני הא דלא בעי זיוני, אין הפירוש הא "דצריך" זיוני )כגון אותיות שעטנז גץ( הא דלא צריך זיוני )כגון שאר אותיות( אלא ה"פ, הא "דרוצה" לזיין הא דלא רוצה לזיין, והיינו דהיכא שהאדם רוצה לכתוב כדת וכדין עם הזיוני שיהא בהכשר גמור התם פטור כל זמן שלא עשה הזיוני, דלגבי דידי' כל זמן שלא עשה הזיוני לא נגמרה מלאכתו. ולפ"ז אתי שפיר הא דקאמר ר"ש דכשנטלו לגגו דחית ועשאו שני זיינין חייב, דזה מיירי בגוונא שאין האדם רוצה לעשות הזיונים.
  וכתב הגרעק"א ז"ל ששוב מצא כדבריו בספר התרומה )סי' קי"ד( שמבאר הא דבעי זיוני הא דלא בעי זיוני שרצ"ל, הא דרוצה לזיין הא דאינו רוצה לזיין, ומביא ראי' דהיכא שאין כוונתו לזיין חייב אפי' בלא זיוני מהא דמתרץ ר"ש כגון שנטלו לגגו דח' ועשאו שני זיינים דחייב אף שחסר עדיין הזיונים וזהו ככל דברי הגרעק"א ז"ל וכנ"ל. עכת"ד.
  ובקהלות יעקב עמ"ס מנחות )סי' כ'( פלפל הרבה בדברי הגרע"א זצ"ל הנ"ל ובסיום דבריו כתב: בעיקר פירוש הגרעק"א ז"ל )שהוא פירושו של ספר התרומה( בהא דאמרי' הא דבעי זיוני שרצ"ל הא כשרוצה לזיינם דלגבי דידי' לאו כתיבה שלמה היא כיון שרוצה לעשות גם הזיונים.
  קשה לי טובא דמ"ש מהא דאמרינן בשבת לעיל )בדף ק"ג א'( דחק קפיזא בקבא חייב אף על פי שעתיד להוסיף מ"מ כיון שגם קפיזא נקרא כלי כדפירש"י ז"ל לפי שיש שמקיימין כן חייב עלי', א"כ ה"נ הני אותיות אף על פי שהוא רוצה לגמור התגין, מ"מ כיון דלדעת ספר התרומה גם בלא הזיון נקרא אותיות מי גרע מקפיזא בקבא וצ"ע. )ומהא דשם משמעון חייב לא קשיא, דהתם עכ"פ איכא אותיות שלמות ושיעור הכתיבה הוא שתי אותיות, משא"כ הכא שגוף האות אינו שלם עדיין כפי מחשבתו אבל מהא דחק קפיזא בקבא צ"ע טובא והשי"ת יאיר עינינו בתורה"ק( ע"כ וע"ש עוד הרבה בזה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!