פניני הדף • לא יצא איש בסנדל מסומר- כתב בהערות הגרי"ש אלישיב דכתב המנ"ח דהיוצא ביו"כ במנעל חייב משום שיו"כ אסור בנעילת הסנדל הוי משאוי א"כ ה"ה אחר שנאסר סנדל המסומר לכ' יהא חייב עליו לדעת המנ"ח ויש לחלק דהתם יש ראשונים שסוברים שכל החמשה העינויים אסורים מדאורייתא משא"כ סנדל המסומר אין איסורו אלא מדרבנן.

  אמר שמואל שלפי הגזרה היו כו' ראב"א אומר במערה היו יושבים כו' רמב"י אמר בבהכנ"ס היו יושבין כו'- כתב השפת אמת: אפשר שכל אלו היו והכל אמת ולכן כיון שבג' פעמים אלו הי' הסיבה על ידי הסנדל המסומר לכן גזרו עליו. • אולי אפשר לחלק חילוק נוסף, שביו"כ אסור מנעל לגמרי (ונעלי בית אינם חשובים מנעל ולכן מותרים) ולכן הוי משאוי משא"כ גבי סנדל המסומר שרק הוא נאסר ולכן אפשר שלא נחשב משאוי (אולי כמו מעיל גשם שאף על גב שמגן על הבגד ולא על האדם מ"מ לא חשיב משאוי לחלק מהפוסקים משום שצורת הלבישה היא כמו כל בגד וכן כאן בסוגיית סנדל משום שיש סוגי נעלים אחרים בשבת גם המסומר לא יהיה נחשב משאוי אבל ביו"כ שאין כלל מנעל בשבת אז יחשב משאוי ולא בגלל ה"איסור" אלא בגלל שאסור בכל המנעלים ולכן כולם לא חשובים משאוי) • @אא יפה מאוד. • 👍 👍 👍 👍 • @אא אמר בפניני הדף:

  אולי כמו מעיל גשם שאף על גב שמגן על הבגד ולא על האדם

  לא נכון לומר שזה לא מגן על האדם כי בכל אופן האדם לובש את הבגדים
  מה שנכון שזה לא מגן על כל האדם [כגון על הפרצוף] • @יעקב-מ-פינס אמר "לא נכון לומר שזה לא מגן על האדם כי בכל אופן האדם לובש את הבגדים
  מה שנכון שזה לא מגן על כל האדם [כגון על הפרצוף]"

  הנה ציטוט חלקי מספר שמירת שבת כהלכתה פרק י"ח הערה מ"ו שעוסק בעניין מעיל גשם

  עיין סי שא במ"ב ס"ק נב עעג ועיין גם שו"ת מהרשד"ם או"ח סי ד וכ"ה דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל להקל במקומות שאין מקפידין להסיר הציפוי בשעה שהגשם פסק דכיון שמקפיד על מידתו והוא מיוחד רק לכובע וגם מהודק היטב הר"ז בטיל לגבי הכובע וחשיב דרך מלבוש וכעי"ז מצינו בסי שא במ"ב ס"ק קלה שמותר לחגור חגורה על בגד כדי שיהא מוגבה ולא יתלכלך מעפר הארץ וגם במ"ש הב"י סוסי שא בכובע גדול על כובעו כדי שלא יטנף לא נזכר כלל הטעם מפני שהעליון מכסה גם מקצת הראש או מפני שלובשים לפעמים את העליון בלבד ולכן נראה דכמו שמותר לצאת בו אם הוא מכסה מקצת הראש הה"נ במיוחד לכך דחשיב מלבוש ולפי"ז מעיל גשם דק מאד שאינו מחמם כלל והוא רק לאצולי בגדים מטינוף ג"כ מותר לצאת בו לר"ה משום דחשיב דרך מלבוש וכמו בסי שא סע יד עכ"ה וי"ל דהוה דומיא דערדליים שאין נועלים אותם אלא ע"ג נעליים ושרינן לעיל הערה מה ועיין שו"ת בית שלמה סי לט.....

  רואים מכאן שלא נחשב מגן על האדם ופשוט שהרי אם לובש מעיל רגיל בד"כ האדם לא נרטב בגשם ממוצע ומעיל הגשם נועד להגן רק על הבגדים ☂ • אבל עדיין האדם שלובש את הבגדים יכול להירטב מהם!! • @יעקב-מ-פינס לא הבנתי, כשיורד גשם בדרך כלל המעיל הרגיל מגן עליו מהגשם והוא עצמו לא יירטב ואם ההגנה שאתה מתכוון היא שאם יגע בידיו במעיל ואז יירטב ועל זה עוזר המעיל גשם אז כבר יכול אותו הדבר להירטב גם מהמעיל גשם עצמו וע"כ חייבים לומר שההגנה של המעיל גשם היא שהלבוש שלו לא יירטב וא"כ לא מגין על האדם אלא על לבושו


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!