מתקן הוא-מילה, פנינים. • מתקן הוא:
  מבואר כאן שאין המילה בשבת אסורה אלא משום דהוי מתקן גברא, אבל לא משום גוזז.

  ועיין בתהלה לדוד )או"ח סי' ש"מ אות ב'( דלא שייך גוזז אלא בדבר שאין הגוף כואב ומרגיש בנטילתו, כגון צפורן ושיער, אבל בדבר שהגוף מרגיש בנטילתו לא שייך גוזז.
  ובחידושי הרש"ש )עירובין קג ע"א( כתב דומה לזה, דהא דליכא איסור גוזז במילה בשבת, משום דלא שייך גוזז אלא בדבר הדומה לצמר שגזעו מחליף, כגון צפורן )שבת צד ע"ב(, אבל בשר ועור שאין גזעו מחליף )כמבואר בנדה כה ע"א( אין כאן משום גוזז. ע"ש.
  וכעי"ז כתב גם בשו"ת תורת חסד )חאו"ח סי' יב אות ו(, שלא מצינו איסור גוזז אלא בדבר שהוא חוץ לגופו, כגון הגוזז שער או צמר שמפרידו מן הבשר, וכן הנוטל צפרניו, אבל החותך מעור הבשר שבגוף שהוא חלק מחלקיו אין בזה משום גוזז. ע"ש.
  וכ"כ בשו"ת אבני נזר )חאו"ח סי' קלא אות ד(, ובשו"ת בית יצחק )חאו"ח סי' לה(. אבל עיין בשו"ת שואל ומשיב )מהדו' א' ח"ב סי' קמ"ו( שהביא משטמ"ק פ"ק בכתובות דמילה בשבת הי' אסור משום גוזז. עיין שם שהאריך


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!