ציפור דרור, פנינים. • אמר רבה בר רב הונא: הכא בצפור דרור עסקינן, לפי שאינה מקבלת מרות. דתנא דבי רבי ישמעאל: למה נקרא שמה צפור דרור - מפני שדרה בבית כבשדה:
  והנה בערוך כתב פי' מחודש וז"ל: צפור דרור אינה מקבלת מרות שאינה מצויה בישוב שלא יתפשנה אדם ואם יתפשנה חונקת עצמה. ע"כ.
  ובשיטה מקובצת )ביצה דף כד.( כתב לתמוה ע"ד וז"ל שם: 'שאינה מקבלת מרות. פירוש שאינה מקבלת שררה ואדנות משום אדם שאינה יראה לדור בבית. ותמהתי על הרב בעל הערוך ז"ל שפירש צפור דרור אינה מקבלת מרות שאינה מצויה בישוב שלא יתפשנה אדם ואם יתפשנה חונקת עצמה עד כאן. והכא אמרינן שדרה בבית כבשדה. וצריך עיון'.
  ובשו"ת שואל ומשיב )מהדורה תניינא חלק א סימן מג( נמי אחר שהביא את דברי הערוך הוסיף תמי'ה על תמיהת'ו וכתב: 'והנני יוסיף דא"כ היאך משכחת לה צפור דרור שיהי' ראוי ליו"ט והא חונקת עצמה וגם היאך ניקח צפור דרור לטהרת מצורע וצ"ע הדברים'
  ומצאתי נמי בתורה תמימה שאף הוא עמד ע"ד הערוך וכתב בזה"ל: 'פי' הערוך תמוה מאוד וקשה להולמו, כי איך אפשר לומר שכשתופשין אותה היא חונקת עצמה א"כ איך שייך אצלה שחיטה שמבואר בפרשה כאן אחרי שנעשית נבילה מיד בהתפשה, וגם הכתוב אומר מפורש צפרים חיות, וכן כתיב ושלח את הצפור החיה, הרי דבעת השילוח צריכה להיות חיה, ודוחק לפרש, כי לא יניחוה להחנק, או כי הכונה שלא תחיה הרבה בהיותה תפושה בידי אדם. ולמרבה הפליאה קרוב לומר כי ט"ס בערוך, וצ"ל חולקת עצמה ר"ל משתמטת מרשות תופשיה. מלשון הכתוב )ירמיה ל"ז י"ב( לחליק משם, ובלשון חז"ל כ"פ.
  ולפי"ז מכוון פירושו לפירש"י שפי' יודעת להשמט. ומ"ש הערוך שאינה מצויה בישוב ג"כ צ"ע, כי לא יתכן שיטריח הקדוש ברוך הוא ליקח עוף כזה שאינו מצוי בישוב ושקשה לתפשו, לפי מ"ש במ"ר פ' אמור )פ' כ"ז(, אמר הקדוש ברוך הוא לא הטרחתי עליכם להתייגע להביא קרבן ממינים שאינם ברשותך אלא מן הגדל על אבוסך, יעו"ש. וטעם הדבר שצריך דוקא צפור דרור יתבאר ע"פ מ"ש בסוטה ט"ו ב' דצריך להטביל האזוב והשני תולעת בדם הצפור ובמים, וצריך שיהיה הדם ניכר ברביעית מים, ושיערו חכמים שאין לך צפור גדולה שדמה מדחה את מראה המים ואין לך קטנה שדמה נדחה מפני מראה המים זולת צפור דרור'.
  ומצאתי נמי בס' יצחק ירנן )על הרמב"ם, פ"י משבת( לרבי אליקים גאטינייו מחכמי איזמיר שנמי עמד ע"ד הערוך וכתב וליישב דנראה דכונת הערוך ז"ל במ"ש שאינה מצויה בישוב ר"ל שאין לה דירה קבועה בישוב כמו שאר העופות אלא לעת הצורך המה באים ואח"כ הולכים למרחוק והיינו שלא יתפשנה אדם ואם יתפשנה חונקת עצמה וז"ש בש"ס שאינה מקבלת מרות שהיא כעסנית ואפי' כפעם בפעם שבאה בבית ורוצים לתופשה היא יגעה בכל מאמצי כחה להנצל עצמה ומ"ש שדרה בבית כבשדה ר"ל כמו שאי אפשר לתופשה בשדה כך בבית מחמת דעזה כמות לה התפישה ויגעה הרבה שלא להתפש.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!