דף ק"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. דין צידה וחבלה (3)

  ב. הדיעות בעורות וחבלה (3)

  ג. החיוב על צידה ונטילת נשמה בשבת (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ו.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. הדין במקלקל ובחובל ומבעיר (2)
  ב. הסתירה בדין צידה ביו"ט, והישובים (2)
  ג. מהו ביבר קטן (3)
  ד. דיני צידת צבי (3)
  ה. צידת חגבים (3)
  ו. הדברים שפטור ומותר, ומנלן (4)

  התשובות

  א. כל המקלקלין פטורין
  1 .לר''ש חייבים רק חובל בצריך לכלבו ומבעיר שצריך לאפרו, מזה שנצרכו פסוקים להתיר מילה ולאסור הבערת בת כהן.
  2 .לר''י כל מקלקל בחבורה פטור, ומילה והריגת בת כהן הוי מתקן ולכן חייב

  ב. איכא סתירה בדין צידת חיה ועופות ביו''ט, ומפרשינן:
  1 .בחיה, הא דאסור לצוד מהביברין אתיא כרבי יהודה שמצריך שיכניסו לבית, או דאיירי כרבנן ושרי בביבר גדול.
  2 .בעופות להו''א שרי לצוד מביבר מקורה דהוי ניצוד, ודחי דלכו''ע החיוב בציפור רק למגדל ולא לבית, אלא איירי בציפור דרור שאינה מקבלת מרות.

  ג. מהו ביבר קטן
  1 .היכן שמגיע ב שחיה אחת.
  2 .צל הכתלים נופל זה על זה.
  3 .ליכא עוקצי.

  ד. דיני צידת צבי
  1 .סומא וישן חייב מכיון שדרכן להשמט.
  2 .חיגר זקן וחולה מעיפות פטור.
  3 .חולה מחמת אישתא חייב.

  ה. צידת חגבים
  1 .ר''מ מחייב, וחכמים פוטרים מכיון שאין במינו ניצוד.
  3 .בשעת הטל פטור ובשרב חייב, ולאלעזר בן מהבאי אף בשרב אם מקלחות פטור.

  ו. הדברים שפטור ומותר ומנין:
  1 .צבי שנכנס לבית וישב אחד על הפתח ומלאהו ובא אחר וישב לצידו מותר להשאר אף שהשני קם והלך, וידעינן דמותר מהנועל את ביתו, וה''ה שאם נכנסה צפור תחת כנפיו מותר לשמרה עד מוצ''ש.
  2 .מפיס מורסא להוציא את הליחה, מדשרי לטלטל מחט של יד ע''מ ליטול את הקוץ.
  3 .צד נחש שלא יישך, מהא דכופין קערה על עקרב. • חזרה ב', דף צ"ט.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. מידות העגלות ומ"ט (3)
  ב. האיבעיות בזורק (2)
  ג. האיבעיות בעשיית מחיצות (6)

  התשובות

  א. מידות העגלות ומ''ט:
  1 .אורך העגלה היה חמש אמות, ולא ד' ופלגא כדי שלא ידחקו.
  2 .רוחב ב' ומחצה ולא א' ומחצה, כדי שלא ידדו.
  3 .דרך רה''ר ט''ז אמה, ולא סגי בט''ו משום דאיכא בן לוי שעומד לסדר.

  ב. חולית הבור שגבהן עשרה ורחבן ארבעה דינם כרה''י, וקמ''ל דבור וחולייתו מצטרפין לעשרה. והאיבעיות בזורק:
  1 .זרק על גבי עמוד גבוה י' ורחב ד', דבא ממקום פטור ומאידך נח באיסור, ומייתי דחייב ממתני' דסלע, ודחי דלמא איירי במחט ובמורשא או בחריץ.
  2 .כותל שאינו רחב ד' שמקיף לכרמלית ועשאה רה''י הזורק ע''ג חייב, דמכיון שעושה אחרים לרה''י כ''ש שהוא עצמו נחשב לרה''י.

  ג. האיבעיות בעשיית מחיצות:
  1 .רבי יוחנן בעי בבור ט' ועקר חוליא, אי הוו ביחד עקירת חפץ ועשית מחיצה.
  2 .את''ל דבעי מחיצה מעיקרא, בור עשרה והניח חוליא ומיעטה מהו.
  3 .זרק דף על גבי יתידות וחפץ עליו, האם נעשה רה''י מיד ופטור או מדליא פורתא וחייב.
  4 .הנחת אגוז בכלי שע''ג מים האם נחשב למונח.
  5 .שמן ע''ג יין לר''י בן נורי הויא הנחה ולחכמים לא.
  6 .בור שרחבו שמונה טפחים וחילקו במחצלת, אביי בעי, ולרבי יוחנן דבעי בחוליא פשיטא דמחצלת לא מתבטלת בבור. • חזרה ג', דף ס"ט.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. הידיעה והשגגה (2)
  ב. מהי הידיעה שעליו לדעת (3)
  ג. דין המהלך במדבר (3)

  התשובות

  א. הידיעה והשגגה:
  1 .מונבז בעי שהיתה ידיעה בין בתחילה ובין בשעת מעשה, וסגי ששגג בקרבן.
  2 .לרבנן, אליבא דרבי יוחנן נחשב שוגג בכרת אף דיודע שאסור בלאו, ולר''ל עד שישגוג בלאו וכרת.

  ב. הידיעה
  1 .בשבת לר''י שידע שיש לאו, ולר''ל בתחומין וכר''ע.
  2 .בשבועת בטוי צריך שישגוג בלאו, ולמונבז סגי שישגוג בקרבן אף דהוי חידוש.
  3 .בתרומה לרבא מיתה עומדת במקום כרת וחומש במקום קרבן, ולאביי בעי שישגוג בלאו.

  ג. המהלך במדבר:
  1 .פליגי אי מונה ששה ומשמר אחד כבריאת העולם, או משמר ומונה ששה כאדה''ר ונדחה.
  2 .ביום השבת לחשבונו, להו''א מכין שני פרנסות מאתמול וכך ניכר ודחי שאולי עובד כפול בשבת, למסקנא עובד ליומו כמו בכל יום וההיכר הוא בקידוש והבדלה.
  3 .אם יודע באיזה יום יצא, מותר במלאכה באותו היום בשבוע כיון שבודאי לא יצא בשבת, אך יום לפני אסור שמא הזדמן ויצא ביום ששי. • חזרה ד', ברכות דף מ"א.

  הנושאים:
  1 .ארץ חטה. 2 .פטור בסעודה..

  השאלות:

  א. מתי המחלוקת אם עדיף חביב מין שבעה (2)
  ב. הפסוק ארץ חיטה למ"ד דאתי לשיעורין (7)
  ג. ברכת תאנים וענבים בסעודה (3)
  ד. הלכתא בברכה בתוך הסעודה (3)

  התשובות

  א. המח' אם עדיף חביב או מין שבעה
  1 .רק בברכותיהן שוות, ופליגי על מה מברך.
  2 .אף באין שוות לרבנן חביב עדיף, ופליגי מה קודם.

  ב. הפסוק ארץ חטה אתי להקדים בברכה ולר"י לשיעורין
  1 .חטה, שהיה בבית המנוגע אכילת פרס חטין.
  2 . עצם כשעורה למגע ומשא.
  3 .גפן, רביעית יין לנזיר.
  4 .תאנה, כגרוגרת להוצאת שבת
  5 .רמון, נקב בכלי בע''ב.
  6 .זית, רוב שיעורים.
  7 .תמר, ככותבת הגסה ביו''כ.

  ג. תאנים וענבים בסעודה מברך
  1 .רק לפניהם.
  2 .לר''ש לפניהם ואחריהם.
  3 .פת פוטרת כל המאכלים, ויין כל המשקין.

  ד. להלכה
  1 .בתוך הסעודה, מחמת הסעודה פוטר ושלא מחמתה לא פוטר.
  2 .שלא מחמת הסעודה מברך רק לפניהם.
  3 .לאחר הסעודה, מברך לפניהם ואחריהם.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!