יד לעין, פנינים. • יד לעין תיקצץ.

  בברכות דף ט' ע"ב איתא דכשמניח ידיו על עיניו מברך פוקח עורים, וכשנוטל ידיו מברך על נטילת ידים.
  והקשו המפרשים דלפני שנוטל ידיו, איך מניח ידיו על עיניו, הא אמרינן הכא דיד לעין תקצץ.

  ותי' המג"א והט"ז דאיירי במניח ידיו על עיניו דרך מפה או בגד.

  בט"ז תירץ עוד דסדר הברכות לא נאמרו שם בש"ס על הסדר.

  ובפרישה תירץ דנוגע בעפעפי עיניו ולא בתוך בעין.
  ועוד תירץ דנוגע בכף ידו ולא באצבעותיו שבהם שורה עיקר רוח רעה.

  ובפרי חדש תירץ דהגירסא הנכונה בש"ס היא: כי פתח עיני' לימא פוקח עורים.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!