דף ק"ח • הנושאים:

  השאלות:

  א. העור בתפילין (3)

  ב. מנין שהמילה באותו מקום (2)

  ג. דיני מי מלח (4)

  ד. רפואת העין (4)

  ה. סכנה ורפואה (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"ז.
  הנושאים:
  השאלות:
  א. דין צידה וחבלה (3)
  ב. הדיעות בעורות וחבלה (3)
  ג. החיוב על צידה ונטילת נשמה בשבת (5)

  התשובות

  א. דין צידה וחבלה
  1 .שמונה שרצים, הצדן והחובל בהן חייב.
  2 .שאר שרצים ורמשים, החובל בהם פטור והצדן לצורך חייב.
  3 .חיה ועוף שברשותו, הצדן פטור והחובל בהן חייב.

  ב. הדיעות בעורות
  1 .לרבי יוחנן בן נורי יש עור לשמונה שרצים.
  2 .לחכמים אין עור לשמונה שרצים, ואמרינן שנחלקו דווקא לגבי טומאה אבל שבת מודו דחייב.
  3 .לרבי יהודה אזלינן בתר עובי העור, ולכן פוטר בשבת באנקה כח וחומט.

  ג. החיוב בשבת על צידה ונטילת נשמה
  1 .ההורג שרצים חייב, ואתי כר''א שמחייב ההורג כינה כהורג גמל כיון שיש נטילת נשמה, ואף רבנן מחייבי כיון שהטעם שפוטרים בכינים זהו מכיון שאינם פרים ורבים, וביצי כינים אמרינן שהוא מין כינה.
  2 .בפרעוש פליגי האם יש במינו ניצוד, ובהריגה חייב לכו''ע.
  3 .לר''ש בעינן דווקא צידה לצורך, וכן החיוב בצד נחש לרפואה ומפיס מורסא לעשות לה פה אתו כר''ש.
  4 .השולה דג מהים ויבש כסלע בין סנפיריו חייב.
  5 .המדלדל עובר במעי בהמה, חייב משום עוקר דבר מגידולו, וכן התולש פטריות משפת הדלי. • חזרה ב', דף ק'.
  הנושאים:

  השאלות:
  א. דיני כותל וזריקה (3)
  ב. דיני נתגלגל (3)
  ג. אמאי תני רקק תרי זימני (2)
  ד. אופן השפיכה מהספינה ומ"ט (2)

  התשובות

  א. דיני כותל
  1 .הזורק ד' אמות ונעצר בכותל בתוך עשרה טפחים חייב, ומוקמינן בדבילה שמינה, ולמעלה מעשרה טפחים פטור כזורק באויר.
  2 .הזורק למעלה מעשרה ונח בחור כל שהוא, לר''מ שאומר חוקקין להשלים חייב ולרבנן פטור.
  3 .תל המתלקט עשרה מתוך ארבע ונח ע''ג חייב.

  ב. דיני נתגלגל
  1 .מתוך ד''א לבחוץ פטור.
  2 .מחוץ ד''א לבפנים חייב, אם נח ע''ג משהו.
  3 .לרבא בתוך שלשה טפחים מהקרקע אין צריך לנוח, דהוי כמאן דנח.

  ג. רקק מים ורה''ר מהלכת בו דינו כרה''ר, ומייתי אמאי תני רקק תרי זימני
  1 .הילוך ע''י הדחק שמיה הילוך ותשמיש ע''י הדחק אינו תשמיש.
  2 .קאמר דחייב על רקק בין חורף ובין בקיץ, וצריכי דבקיץ עשוים להתקרר ובחורף מיטנפי, או דאתיא לרק פחות מד''א וליותר מד''א.

  ד. ים דינו ככרמלית וספינה כרה''י, ודין השפיכה מהספינה
  1 .לר''ה מוציא זיז כל שהוא משום היכר דקסבר שמודדים כרמלית מארעא, ולא חוששים שמא יתמעט מעשרה טפחים כיון דגשושי אזלי.
  2 .לרבה בר רב הונא עושה מקום ד' טפחים דמודדים עשרה טפחים משפת המים, אבל שרי לשפוך על הדופן מכיון דלא גזרו כחו בכרמלית לכן שרי מתוכה לים. • חזרה ג', דף ע'.
  הנושאים:

  השאלות:
  א. החילוק בין זדון שבת לזדון מלאכות (2)
  ב. מנין לחילוק מלאכות בשגגת מלאכות (3)
  ג. החיוב בהעלם שבת ומלאכות (2)

  התשובות

  א. החילוק בין שגגת שבת וזדון מלאכות שחייב אחת, לבין זדון שבת ושגגת מלאכות שחייב על כל מלאכה
  1 .להו''א אי פורש משבת או ממלאכות.
  2 .למסקנא מכיון שהתורה חייבה קרבן על השגגה, ואם יודע שהוא שבת איכא טובא שגגות משא''כ בשכח לשבת.

  ב. מנין לחילוק מלאכות ולחייב על כל אב מלאכה בפני עצמו בזדון שבת ושגגת מלאכות
  1 .מחלליה מות יומת ש''מ שיש במזיד מיתות הרבה, וילפינן לשוגג באם אינו ענין.
  2 .לר''נ הבערה לחלק יצאת.
  3 .לרבי יוסי הבערה ללאו יצאת, ויליף חילוק מלאכות מיתורא של מאחת מהנה, וכן יליף מינה לחייב הכותב שם משמעון.

  ג. החיוב בהעלם שבת ומלאכות
  1 .להו''א חזינן אם פירש מן העבירה בגלל שבת או בגלל המלאכות ונדחה.
  2 .למסקנא לא שנא וחייב רק אחת, וחיוב ל''ט חטאות שייכת בידע לשבת לפי רבי יוחנן בלאו ולר''ל בתחומין ואליבא דר''ע. • חזרה ד', ברכות דף מ"ב.

  הנושאים:
  1 .פת הבאה בכיסנים. 2 .גמר הסעודה. 3 .תיכף. 4 .ברכת היין. 5 .לפטור.
  השאלות:

  א. דיני פת הבאה בכיסנין (2)
  ב. גמר הסעודה (4)
  ג. מה הם התכיפות (4\5)
  ד. ברכת היין והיכן (3)
  ה. מהו אף מעשה קדירה (2)
  ו. מתי אחד מוציא את כולם בפת (2)

  התשובות

  א. דיני פת הבאה בכיסנין
  1 .רב הונא אכל מהם י''ג לחמים בני ג' קבין ולא ברך אחריו, וא''ל ר''נ כל שאחרים קובעים עליו סעודה צריך לברך.
  2 .לרבי מונא מברכים המוציא ולר''י מזונות אא''כ קבע עליהם סעודה.
  ב. גמר הסעודה
  1 .סיים לאכול.
  2 .סילוק שלחן מלפני ראש הסעודה.
  3 .שמן, למי שרגיל בו.
  4 .להלכה מים אחרונים.

  ג. התכיפות:
  1 .סמיכה שחיטה.
  2 .גאולה תפלה.
  3 .מים אחרונים ברהמ"ז.
  4 .ת''ח ברכה.
  [5 .נט"י סעודה, לקמן נב.]

  ד. ברכת היין
  1 .יין שלפני המזון פוטר היין שלאחר המזון, ואיירי כשקובע סעודתו על היין והיינו בשבתות יו''ט והיוצא ממרחץ ומהקזה.
  2 .בנמלך עליו לברך.
  3 .פליגי ביין שבתוך המזון אי פוטר, דלפני הסעודה ואחריה באים לשתות, ובתוכה לשרות.

  ה. לב"ש אף לא מעשה קדירה, מאי קאמרי
  1 .ארישא, דלת''ק פת פטרה פרפרת, ולב''ש לא פוטרת אף מעשה קדירה.
  2 .אסיפא, דברך על הפרפרת פטר מעשה קדירה ולב''ש לא פטרה, ועלתה בתיקו.

  ו. בפת אחד מוציא את כולם
  1 .אם הסבו.
  2 .אם אמרו שיאכלו פת במקום פלוני.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!