דף ק"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. יין וחומץ במכה (3)

  ב. יישוב הסתירה בדין רחיצה במים (3)

  ג. מאכלי רפואה שמותר לאכלם כדרך בריאים (6)

  ד. רפואת תולעי כבד (4)

  ה. רפואת מים מגולין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', ק"ח.

  הנושאים:
  השאלות:
  א. העור בתפילין (3)
  ב. מנין שהמילה באותו מקום (2)
  ג. דיני מי מלח (4)
  ד. רפואת העין (4)
  ה. סכנה ורפואה (4)

  התשובות

  א. העור בתפילין
  1 .כותבין ע''ג עור של עוף טהור, אף דיש בו פירצי דהיינו ניקבי.
  2 .לדג טהור ידעינן שיש עור, ובעי האם פסקא ממנו זוהמא.
  3 .בהמה וחיה טהורים, דבעינן שיהא מהמותר בפיך, ואפילו בעור נבילות וטריפות שלהם שרי.

  ב. מנין שהמילה באותו מקום
  1 .בגז''ש ערלים מקום שעושה פרי, ורב קאמר דזהו ערלתו תמה, וכן אמר שדם נדה אדום שנאמר אדומים כדם.
  2 .ערל זכר, במקום שניכר בין זכרות לנקבות.

  ג. מי מלח
  1 .הילמי מרובין לא עושין.
  2 .מועטין לת''ק שרי, ולרבי יוסי שרי רק אם נותן שמן עם המים או המלח.
  3 .עזין אסור לכו''ע, והיינו שני שליש מלח.
  4 .אין למלוח צנון, ובביצה פליגי, ובשעת אכילה שרי לטבל.

  ד. רפואת העין
  1 .יין בתוך העין אסור וע''ג העין שרי, וילפינן דאסור לעמץ ולפתוח ברחיצה ממי ים המלח.
  2 .רוק תפל אסור אפי' ע''ג העין.
  3 .שרי ליתן על העין קילורין שהוכנו מע''ש.
  4 .לעמץ ולפתוח אסור, כיון דניכר שעושה לרפואה.

  ה. סכנה ורפואה
  1 .טיפת צונן שחרית ורחיצת ידים ורגלים ערבית טובים מכל קילורין שבעולם.
  2 . קודם נטילת ידים שחרית, אסורין לגעת בעין חוטם, פה, אוזן, פצע, אמה, פי הטבעת, וגיגית. ויכול לגרום לעוורון, חרשות, ופוליפוס, ומקפדת עד שירחוץ ידיו ג' פעמים.
  3 .פוך מעביר היזק בת מלך, פוסק את הדמעה, ומרבה שיער בעפעפים.
  4 .אין רפואה בעלים כוסברתא ובשֶׁבת, אבל כשות טרוזא וגרגירא מרפא. • חזרה ב', ק"א.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. הטלטול בסירה קטנה, והקושיות (3)
  ב. האופן בטלטול בין ספינות הקשורות (3)
  ג. מדוע מתחייב הזורק ונזכר ואח"כ נח (4)
  ד. המעביר שש אמות בשוגג מזיד ושוגג (2)

  התשובות.

  מטלטלין בסירה קטנה בתוך ד''א, ושרי אם יש רוחב ד' טפחים בפחות מג' טפחים מהקרקעית ואף ביותר שרי אם מילא בקנים מלמטה. והקושיות
  1 .נימא גוד אחית כמו בטרסקל אליבא דרבי יוסי בר יהודה, ודחי דחכמים פוטרין.
  2 .עמוד ברה''ר שאין בעיקרו ד' חייב בזרק על גביו, ודחי דהגדיים לא בוקעים שם.
  3 .איכא בקיעת דגים, ודחי דלא חשיבא וכמו שהקילו בעשיית מחיצה תלויה מעל המים.

  ב. ספינות קשורות מטלטלין מזו לזו
  1 .להו''א קמ''ל לביצית שביניהם, וקשיא דקאמר מזו לזו.
  2 . לערב ולטלטל מזו לזו בחזרו ונקשרו, וקשיא דר''נ אוסר, ודחי דקסבר דוקא במזיד אסור והכא איירי בשוגג.
  3 .אפי' קשורות בחוט הסרבל שיכול להעמידן, וא''צ שלשלת ברזל אף שמצינו כן באהל המת.

  ג. הזורק ונזכר ונח קשיא אמאי מתחיב
  1 .להו''א כשיש חוט בידו ונח ונתכון לחבורה, ודחי דתנינא.
  2 .במעביר, ודחי דהכלל קאי על זריקה.
  3 .קאמר זרק ונזכר א''נ לא נזכר וקלטה אחר.
  4 .לר''א חיסורא מחסרא במה דברים אמורים שחזר ושכח שאז חייב בנחה, דבעינן שתהא תחילתו וסופו בשגגה. ואמרינן שבנח בפי הכלב אם נתכון לכך חייב דמחשבתו משויא מקום, ואם לאו פטור.

  ד. המעביר ו' אמות והיו ב' אמות בשוגג שתים במזיד ושתים בשוגג
  1 .פטור במעביר ואפי' לר''ג הסובר שאין ידיעה לחצי שיעור, מפני שגמר במזיד.
  2 .חייב בזורק ואפי' לרבנן, דבזה יש ידיעה לחצי שיעור מכיון דהוי בידו. • חזרה ג', ע"א.

  הנושאים:
  השאלות:

  א. דיני גרירה בדיעות (3)
  ב. החומר במינים, ומאי קמ"ל (2)
  ג. המח' בחילוק ידיעות, והאפשרות במה נחלקו (3)

  התשובות

  א. דיני גרירה בידיעות
  1 .קצר וטחן בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח''כ חזר וקצר וטחן בזדון שבת ושגגת מלאכות, אם נודע קודם על הראשון אמרינן גרירה וסגי באחד, ואם נודע קודם על הקצירה השניה נשאר חייב על הטחינה השניה בנפרד.
  2 . האוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע על הראשונה ואכל השלישית ונודע על השניה, להו''א דרבא הראשון אינו גורר את השלישית, ולאביי אמרינן גרירה ובכל גוונא סגי בקרבן אחד, ולמסקנא רבא הודה לאביי אך חולק עליו ולית ליה גרירה דגרירה.
  3 .קצר וטחן חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח''כ חזר וקצר וטחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות, לרב אסי לא מצטרפין כיון דחלוקין בחטאות.

  ב. החומר במינים ומאי קמ''ל
  1 .מין אחד חמּור באכל שני חצאים, וקמ''ל דלא אמרינן לקולא תמחויין מחלקין.
  2 .שני מינין חמורים דאיכא כמה חיובים בהעלם אחד, ואיירי בב' תמחוין וקמ''ל דאמרינן אף לקולא, וברישא איירי שהיתה ידיעה בינתים וקמ''ל שאין ידיעה לחצי שיעור.

  ג. בחילוק ידיעות לרבי יוחנן חייב שתים שנאמר על חטאתו והביא ולאידך איירי לאחר כפרה, ולר''ל חייב אחת שנאמר מחטאתו ונסלח לו. והאפשרויות במאי פליגי
  1 .האם ידיעות מחלקות, אבל הפרשות לכו''ע מחלקות.
  2 .פליגי בהפרשות, אבל ידיעות לכו''ע לא מחלקות.
  3 .פליגי בין בידיעות ובין בהפרשות, ומייתי דאיכא בינייהו כזית ומחצה ונודע כזית ואכל חצי, ודחינן דה''נ מספקא ליה ואמר באת''ל. • חזרה ד', ברכות דף מ"ג.

  הנושאים:
  1 .יין. 2 .ברכת הריח. 3 .רב זוטרא. 4 .גנאי לת"ח.

  השאלות:

  א. הסיבה ביין(2)
  ב. להוציא בברכה על היין (2)
  ג. ברכה על המוגמר (2)
  ד. דיני ברכת הריח (8)
  ה. שמועות רב זוטרא (5)
  ו. מה יש להקדים (2)
  ז. גנאי לת"ח, היכן ומ"ט (8)

  התשובות

  א. יין
  1 .לל''ק לרב יין א''צ הסיבה ולר''י צריך ומוציא.
  2 .לל''ב לרב לא מהני הסיבה ולר''י מהני.

  ב. ברכה על היין
  1 .כ''א מברך לעצמו, באורחין דדעתם לעקור.
  2 .אחד מוציא את כולם, מיגו דמהניא הסיבה לפת.

  ג. ברכה על המוגמר
  1 .הנוטל מים אחרונים ראשון הוא גם מברך על המוגמר.
  2 .מברכים על הריח משתעלה תמרתו אף שטרם הריח.

  ד. ברכת הריח
  1 .מוגמרות בורא עצי בשמים, ועל מושק שבא מחיה מיני בשמים.
  2 .לברייתא ברכת עצי בשמים רק על הדס ואפרסמון.
  3 .שמן אפרסמון שמן ערב, לר''י שמן ארצנו.
  4 .בורא עצי בשמים, לכו''ע על קושט, ופליגי בשמן שנכבש ובשמן שנטחן.
  5 .וכן סמלק.
  6 .שבולת נרד.
  7 .נרקום של גינה, ושדה עשבי.
  8 .אתרוג, שנתן ריח טוב בפירות.

  ה. שמועות רב זוטרא
  1 .ברכת האילנות בימי ניסן.
  2 .ריח לעת''ל לבחורי ישראל.
  3 .ה' יפה לכ''א אומנותו.
  4 . אבוקה כשנים וירח כשלשה יחד עמו.
  5 .הלבנת פנים, עדיף להשרף.

  ו. להקדים
  1 .שמן והדס, לב''ש שמן דזכינו לריחו ולסיכתו, ולב''ה הדס.
  2 .שמן ויין, לב''ש שמן ולב''ה יין.

  ז. גנאי לת''ח
  1 .לצאת מבושם לשוק במקום שחשודים על משכב זכור, בבגדו אסור, בגופו שרי, ופליגי בשערו.
  2 .לא יצא יחידי בלילה משום חשדא, ושרי אם קבוע לו זמן ללימוד.
  3 .לא יצא במנעלים המטולאים, ודווקא טלאי ע''ג טלאי, בפנתא, בדרך, ובקיץ.
  4 .לא יספר עם אשה בשוק אפילו אשתו או בתו, שאין הכל בקיאים בקרובותיו.
  5 .לא יסב בחבורה של ע''ה, שמא ימשך אחריהם.
  6 .לא יכנס אחרונה לבית המדרש, דנקרא פושע.
  7 .י''א אף לא יפסע פסיעה גסה, שנוטלת אחד מת''ק ממאור עיניו.
  8 .לא יהלך בקומה זקופה, דכאילו דוחק רגלי שכינה.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!