דף קב. • הנושאים:

  השאלות:

  א. מדוע מתחייב הזורק ונזכר ואח"כ נח (4)
  ב. המעביר שש אמות בשוגג מזיד ושוגג (2)

  התשובות:

  א. הזורק ונזכר ונח קשיא אמאי מתחיב
  1 .להו''א כשיש חוט בידו ונח ונתכון לחבורה, ודחי דתנינא.
  2 .במעביר, ודחי דהכלל קאי על זריקה.
  3 .קאמר זרק ונזכר א''נ לא נזכר וקלטה אחר.
  4 .לר''א חיסורא מחסרא במה דברים אמורים שחזר ושכח שאז חייב בנחה, דבעינן שתהא תחילתו וסופו בשגגה. ואמרינן שבנח בפי הכלב אם נתכון לכך חייב דמחשבתו משויא מקום, ואם לאו פטור.

  ד. המעביר ו' אמות והיו ב' אמות בשוגג שתים במזיד ושתים בשוגג
  1 .פטור במעביר ואפי' לר''ג הסובר שאין ידיעה לחצי שיעור, מפני שגמר במזיד.
  2 .חייב בזורק ואפי' לרבנן, דבזה יש ידיעה לחצי שיעור מכיון דהוי בידו.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!