תרופות חז"ל בימינו | מאמר • בשו"ת חוות יאיר כתב וז"ל:

  ואפילו רפואות טבעיות שזכרו רז"ל בש"ס בכמה דוכתי, הם רחוקים מן השכל ומן הסברא, ומצאתי מהם:
  בפרק שמונה שרצים, שזכרו מי רגלים בני מ' יום ברזינא לזיבורא ריבעא לעקרבא, וזה צ"ע איך נושא אחד יפעול שני הפכים, כי זיבורא ועקרבא הם שני הפכים כדרז"ל בפ"ק דחגיגה על רעות רבות וצרות.
  ובפ"ב דע"ז חמימא לעקרבא וקרירי לזיבורא וחילופי סכנת' סוף דף כ"ח ע"ש בתוס', ואיך יתכן אחד בעצמו מלא כוס אחד יקרר החמימות, ואם ישתה עוד כוס ממנו יחמם הקרירות, ע"ש.
  בגמ' דשבת ק"י ע"א על לגימה מורכבת מחטים וכרכום ומלח וכמון דקמיט מרפי ליה ודרפי מקמיט ליה. ואיך יתכן שיפעל גשם מורכב טבעי דבר והיפוכו.

  ולעד"נ דאפשר לקיים דברי רז"ל, שאין כוונתם שאותן דברים יפעלו מצד עצמם לבד, רק ע"י תערובות דברים ההם במיני סמים ואבקת רוכל אחרים, וע"י אותן הסמים ותערובתן ובישולם יחד יכול להיות שישתנו פעולת הדברים שזכרו רז"ל מדבר להיפוכו.

  ומצאתי ראיה לזה מספר הקנון לאבן סינה. ובכה"ג ארז"ל בפרק אלו טריפות (חולין מ"ט ע"א) שריאה מאירה עינים, ומסיק שר"ל ע"י סמנין. ובלה"נ א"א להשתמש ברפואות שזכרו חז"ל, הן מצד העדר ידיעת פירוש המלות הם שמות העשבים דזכרו רז"ל, הן מצד העדר ידיעת כמותן ותשמישן, הן מצד דנשתנו הדורות והטבעיי' כמ"ש התוס' והפוסקים בכמה דוכתא לדינא גבי יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעין, וגבי חולבת בדין בכורה. ולענין בריאות גבי כוורא סמוך לסריא מעלי כמ"ש התוס' ספ"ק דמ"ק בכלל רפואות דש"ס, וכתבו דנשתנו הרפואות.

  ומ"מ צ"ע דנהי די"ל דנשתנה מכח דירדה חולשה לעולם וכח אנשים מתמעט והולך, מ"מ בענין שאין לומר סברא זו מהיכי תתי ישתנה. וגם בדבר חולשת כח בני אדם,

  שאלתי פי רופא מומחה ולמדן מופלג אשר הרצותי דבריי אליו איך יכתבו ספרי רפואות הישני' רפואות מורכבות במדה ובמשקל, לדורות תשי כח הללו.

  והשיב לי כי באמת לרופא מומחה ומובהק חרפה היא וקלון לעשות כך, ומ"מ אין כאן קושיא, כי בערך חולשת מקבל הרפואה מכחו, כך חולשת כח העשבים והשרשים והפרחים ובע"ח והדומים וסגולתן, כי האדם ניזון וחי מהם, וכח עולם הקטן נתלה בגדול. ע"כ.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!