מאי תקנתיה תשמש קמיה | הערה  • מאי תקנתה תשמש קמיה- כתב החיד"א בספרו פתח עינים: אפשר דהטעם דכיון דתחילת קלקולו היה שראה אדם וחוה עוסקין בדרך ארץ ונתאוה ופתה לחוה והוה מאי דהוה לכך מסתפי עתה ופורש ואיכא דאמרי סבר דכיון דנכשל בזה אדרבה כ"ש דתקיף ליה יצריה ודוק.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!