בזקינה, א"נ בעקרה. | הערה  • ולכאורה קשה דלפי ר' יוחנן בן ברוקא מה ישוב הגמ'.
    ונראה, דבזקינה לא מהני הרפואה דמחזירה לנערותה, ובעקרה לא שייך סירוס אחר סירוס, כ"ש תוס'.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!