הלכה כר"ש ולאו מטעמיה | קושיה  • וקשה, לדר"ש דשרי לישראל לסוך שמן וורד משום דכל ישראל בני מלכים הם, משמע דלעכו"ם אסור, [כלומר, נהי נמי שמותר לגוי משום דלא שייך ביה חילול שבת, אבל משום הסברא כך משמע].
    ולרבי, דסבר דבסיכה בשמן וורד הוא משום לכך הרגילות ה"ה גם לעכו"ם, וזה אינו כר"ש.

    [ניתן לומר בסברא פשוטה, שהלכה כר"ש בלמעשה של הדין, אבל זה עדיין ק"ק.]


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!