שמן וורד | פנינים  • בני מלכים סכין על גבי מכותיהן שמן וורד

    בשו"ת חכם צבי (סימן צ"ב) הוכיח להתיר לכהנים הנושאים כפיהם בשבת או ביום טוב לרחוץ ידיהם במים שנתנו בהם מי ורדים, אף שמולידים ריח בידיהם, ממה דאמרינן בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהם בשבת, שכן דרכם לסוך בחול.

    וכן נפסק בטור ושו"ע (סימן שכ"ז), שאע"פ שאין אדם רשאי לסוך מכתו בשמן ורד בשבת, מפני שדמיו יקרים, וניכר שאינו עושה כן אלא לרפואה, בכל זאת במקום שמצוי בו שמן ורד בשפע, ודרך בני אדם לסוך ממנו בלא צורך רפואה, מותר אף בשבת. ומבואר שלא חששו בזה משום איסור הולדת ריח בבשר האדם.

    וכן העלה בשו"ת שאילת יעב"ץ )סימן מ"ב(.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!