פניני הדף  • היה כתוב על ידות הכלים... יגוד- בס' חשוקי חמד דן מה לעשות בשטר כסף שכתבו עליו שם ה' האם מותר להשתמש בשטר הכסף ולמסרו מיד ליד? . והשיב שמסוגיין משמע שאסור להשתמש בחפץ ששם ה' כתוב עליו. ואין תקנה לשטר הזה אלא לקדור את השמות ולגנזם. ואם עי"כ יפסל השטר ויפסיד מאתיים ש"ח ירויח מצוות עשה של ואהבת את ה' אלוקיך בכל מאודך. אולם מצינו בפתחי תשובה (יו"ד סימן רעו סי"ג ס"ק כה) שכתב בשם הפנים מאירות (ח"ב סוף סימן קלב) שדן בדבר שחקקו חברת קברנים על כוסות זכוכית ששותים בהם פסוקים וגם שם הוי"ה ברוך הוא ככתיבתו. ואסר להם רב אחד לשתות בהם, כמפורש בשו"ע
    כאן. והפנים מאירות פלפל בזה, דבאמת לשון הגמרא הוא 'היה שם כתוב על ידות הכלים', וי"ל שדוקא בידות שהוא מקום בזיון שידי הכל ממשמשים בהם, ויבא לידי מחיקה, וכן בכרעי המטה, אבל על כלי מכובד יש לומר דמותר להשתמש בו כיון דהשם שלא במקומו אינו מקדש כל הכלי..., והעלה דמכל מקום אין להקל ולשתות בכלים הנ"ל כך, כי ברמב"ם ובשו"ע כתבו כלי ודעתו נוטה לכרוך על מקום כתיבת ה' גימוניות של זהב או של משי ואז מותר לשתות מהכלים בלי שום פקפוק, עכ"ד. ולכאורה יש להביא ראיה לסברתו הראשונה של הפנים מאירות ממסכת ר"ה דף יח ע"ב, 'בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטריא שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהיו מזכירים שם שמים אפילו בשטרות וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לא' עליון וכששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה ובטלום. ואותו היום עשאוהו יום טוב', יעו"ש. הרי מבואר שכל החשש היה שלאחר הפרעון יהיה שם שמים מוטל בבזיון, אבל אילו לא היה חשש שהשטר יוטל לאשפה לאחר הפירעון, לא היה איסור מצד עצם השימוש בשטר ששם שמים כתוב עליו. והצעתי דבר זה לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א והשיב שאין ראיה מהגמרא בר"ה, כי בשטר שם ה' נכתב בכבוד ועל פי תקנת בית חשמונאים שיכתבו שם שמים גם בשטרות, כדי להזכיר את שם ה' יתברך, שהרי כתבו שם בכך וכך ליוחנן כהן גדול לא' עליון, משא"כ כשנכתב על כוס ואין זה מקומו כלל, וכל שכן כשנכתב על שטר כסף מתוך שגעון עצם הכתיבה היא בדרך בזיון לכן השמוש אסור. ועוד דשטר חוב אין ממשמשים בו כל כך. ולמעשה אין תקנה אלא לקדור את השם מהשטר.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!