דף קי"ד • הנושאים:

  השאלות:

  א. כבוד תלמיד חכם (2)

  ב. דיני חציצה (3)

  ג. איזהו תלמיד חכם (3)

  ד. המח' בהקרבת חלבי שבת ביו"כ, ומנין (2)

  ה. מדוע ביו"כ שחל במוצ"ש לא תוקעים (3)

  ו. דין קניבת ירק ביו"כ (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קי"ג.
  הנושאים:

  השאלות:

  א. קשירת חבל (3)

  ב. טלטול כלי אורגים (3)

  ג. מתי מותר לקפל בגדים בשבת (4)

  ד. בגדי שבת (4)

  ה. כבוד שבת (5)

  ו. נעמי ורות (8)

  ז. שריפת חיילי סנחריב (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף ק"ו.
  הנושאים:

  השאלות:

  א. הדין במקלקל ובחובל ומבעיר (2)

  ב. הסתירה בדין צידה ביו"ט, והישובים (2)

  ג. מהו ביבר קטן (3)

  ד. דיני צידת צבי (3)

  ה. צידת חגבים (3)

  ו. הדברים שפטור ומותר, ומנלן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף ע"ו.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שיעורי הוצאה לבהמה, והאיבעיא (2)

  ב. דיני צירוף (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף מ"ח.

  הנושאים:

  1 .צירוף לזימון.
  2 .התקנות והמתקנים.

  השאלות:

  א. מי מצטרף לזימון (7)

  ב. מתקני הברכות של ברהמ"ז (4)

  ג. מקום הזכרת שבת בברהמ"ז (3)

  ד. מנין לברהמ"ז (3)

  ה. מנין לברכה לפני המזון (4)

  ו. מנין לברכת התורה לפניה (3)

  ז. מדוע הנשים ענו תשובה ארוכה לשאול (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!