ובלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל, גדול עונש האחרון מן הראשון-הערה. • ובלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל, גדול עונש האחרון מן הראשון

  בספר אש פנחס )ע' נב( מביא מהגאון ר' פנחס הירשפרונג ז"ל שהביא מהבית אפרים המקשה, דלכאורה הא הוי רק גרמא ואמאי גדול עונש של האחרון יותר מן הראשון הא בזה הוי רק גרמא למחיקת השם.

  ותירץ שם: וי"ל דרבי ישמעאל לשיטתיה אזיל דס"ל דגרמא נחשב כמעשה, עי' ברש"י על הפסוק )דברים יב, ד( בפסוק לא תעשון כן לה' אלקיכם, שהביא מספרי, וז"ל אמר רבי ישמעאל וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות, אלא שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו עוונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב עכ"ל, נמצא דלדעתו נתכון לזה הפסוק במאמרו לא תעשון כן לה' אלוקיכם, כי גרמא נחשב כמעשה, וע"כ לשיטתו גדול עונש האחרון יותר מן הראשון כי גם הגרמא נחשב לו כמעשה. ע"כ.

  ושו"מ שנשאל בזה בשו"ת שלמת חיים )יורה דעה סימן קנו( שכתב: שבת )קט"ו ע"ב(: מכאן אמרו, כותבי ברכות כשורפי תורה. מעשה באחד שהיה כותב בצידן וכו', נטל טומוס של ברכות ושקען בספל של מים וכו' - גדול עונש האחרון מן הראשון, ע"כ.

  והרי בין בכתיבתו בין מה שאח"כ שקעו במים לא היה כי אם גרמא, ולהלן )ק"כ ע"ב( אמרו: "עשיה הוא דאסור גרמא שרי".
  וכן ביו"ד )סי' רפ"ג ס"ד( דאסור לרקום פסוקים בטלית, הובא בשם שו"ת הרמב"ם, עי' בב"י )שם סימן רפ"ד סק"ד( - הטעם משום דיכול לבוא בטלית מצוייצת לביהכ"ס, ואיך יביא כתבי הקודש במקום הטינופת, ע"כ. והרי אינו אלא גרמא. תשובה: פשיטא, לעשות לכתחילה כן אפילו ע"י גרמא שהוא אסור.

  ובשו"ת דובב מישרים )חלק א סימן צט( כתב: הנה הרשב"א ז"ל בשבת ]שם ד"ה לעולם[ העלה דהא דגרם מחיקה שרי הוא רק היכא שאפשר שלא יבא לידי מחיקה, אבל היכא שודאי וברור הוא שיבוא לידי מחיקה אז הוי כשפשוף בידים דאסור עיין שם.

  ומשום הכי ניחא מה שהעירו ]עי' ערוך לנר סוכה נ"ג ע"ב ד"ה אמר[ אהא דמבואר בש"ס סוכה דף נ"ג ]ע"ב[ דאייתי אחיתופל ראיה דשרי למכתב שם אחספא ולמשדי בתהומא משום שלום עיין שם, ולהנ"ל קשה הא בלאו הכי מותר דהא גרם מחיקה שרי.

  וכן קשה מש"ס שבת דף קט"ו ]ע"ב[ דכותבי ברכות כשורפי תורה ומעשה באחד כו' ונטל טומוס של ברכות ושקען בספל של מים, וא"ל ר"י גדול עונש האחרון מן הראשון, וג"כ קשה כנ"ל.

  אולם לפי דברי הרשב"א ז"ל ניחא, דהיכא דברור הוא שיבוא לידי מחיקה שפיר אסור, ועיין בשו"ת בית אפרים יו"ד סי' ס"א מה שכתב בזה ]עי' לקמן סי' קי"ד ד"ה ובעיקר[. ס"ת שאין בו ללקט פ"ה אותיות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!