התם נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר- • התם נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר וכו'

  וברש"י: מי דמי וכו' דספר בר טלטול הוא וכו' ע"כ.

  בשו"ת מהר"י ברונא )סי' מ'( כותב: נשאלתי אי שרי לטלטל תפילין בשבת כיון דשבת לאו זמן תפילין הוא והתרתי, דהא קיי"ל כר"ש דמוקצה שרי לטלטל בשבת אף על גב דהיכא דדחיי' בידים כגרוגרות וצמוקים בפ' כירה, וה"נ דחיי' בידים, ואי מנח בשבת עובר משום בל תוסיף בפ' המוצא תפילין.

  ע"כ צריך לחלק דהא תנן בפר' כל כתבי, מצילין תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין, ואמרינן בגמ', אם מצילין תיק הספר עם הספר אף על פי שיש בתוכו מעות לא נטלטל עור אגב בשר, ופריך מי דמי, התם לא נעשה בסיס לדבר האיסור ולדבר המותר הכא נעשה בסיס לדבר האיסור.

  ופרש"י התם תיק הספר נעשה בסיס לדבר המותר לטלטל בלא שום דליקה, דספר בר טלטול הוא, הכא האי עור נעשה בסיס לדבר שאסור לטלטל דאינו נאכל הפסח עד הלילה עכ"ל. **ואי התפילין אסור לטלטל הוה ראיה מתיק התפילין, אלא ע"כ לומר לכ"ע שרי.

  ונ"ל הטעם, דאיכא למילף מיניה כמה דינין בקשר וברצועות ובבתים ובשיני"ן וכה"ג, לכן שרי לטלטל תפילין אפי' בלא הצלת דליקא ובלא ביזיון, ואין לומר כיון דלא התירו אלא להציל מדליקה ש"מ דאסורים, דא"כ ספר נמי. אלא הא דצריכים היתר היינו לחצר שאינה מעורבת כדמפרש בגמ' כנ"ל ע"כ.

  ובשו"ת מהרש"ם )חלק ח' סי' מג( מביא את דברי המהר"י ברונא הנ"ל ומוסיף: וכה"ג כתב המג"א )סימן ש"ז ס"ק כ"ד( לענין גט אבל גם שם יש אוסרים ועיין בברכי יוסף לעיל סימן ל"א שפסק )לגבי תפילין( דלהנוהגים שלא להניחם בחול המועד אסור לטלטלן בשבת ויו"ט, אבל גם הוא לא ידע מתשובת ר"י מברונא וכו' ע"כ.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!