לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, חשיבות מלוה מלכה. • לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כו'.

  בביאור הגר"א (סי' ש סק"ב) כתב שמסמיכות המאמרים לעולם יסדר אדם שלחנו בע"ש אף על פי שאינו צריך אלא לכזית כו' לעולם יסדר אדם שולחנו במוצ"ש כו', משמע שסעודת מלוה מלכה צריכה להיות בפת דוקא, כמו בסעודת ליל שבת.

  וכן כתב בספר חיי אדם (כלל ח' סימן ל"ו), שסעודה זו שנקראת מלוה מלכה, צריך לקיימה בסעודת פת, ומכל מקום מי שאי אפשר לו לאכול פת בסעודה רביעית, יאכל מיני מזונות, וזהו חיוב גמור.

  ולענין נשים בסעודת מלוה מלכה, עיין פרי מגדים (באשל אברהם סימן ש') שכתב, שלכאורה אפשר שאין הנשים חייבות בסעודה רביעית, אלא שלפי הטעם שהובא בטורי זהב בשם שבולי הלקט שהוא ללוות המלך, יש לחייב גם הנשים. ע"כ.

  ובתוספת מעשה רב (סימן ל"ט) כתב, שפעם אחת קבלה עליה אשתו של הגר"א מוילנא להתענות הפסקה, ולכן הפסיקה מלאכול לאחר סעודה שלישית בשבת, ותיכף אחר ששמעה הבדלה במוצאי שבת שכבה לישון. ויוודע הדבר להגר"א, ושלח להודיע לה, שבכל הפסקות שתעשה לא יכופר לה ההפסד של מניעת סעודה רביעית אחת, ואז תיכף קמה ואכלה סעודה רביעית. ע"כ.

  וע"ע שם שהובא מעשה רב בגודל החיוב של סעודה רביעית בכלל, שפעם אחת חלה הגר"א במוצאי שבת, והקיא, ולא אכל סעודה רביעית, ואחר שישן ונרגע, ציוה את בני ביתו העומדים לפניו שיראו אם לא עלה עדיין עמוד השחר, שיפררו לו כזית פת, ויאכילוהו בכף בעל כרחו, כדי לקיים מצות סעודה רביעית. ע"כ.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!