דף קכ"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. דין הבא לכבות (2)

  ב. כפיית קערה, והמקרה בצואה (2)

  ג. הריגת מזיקין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ק"כ.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מה מצילין מן הדליקה (4)

  ב. סוגי האנשים שמצילים (3)

  ג. סוגי הכיבוי (4)

  ד. המחלוקת בגרם כיבוי, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קי"ג.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. קשירת חבל (3)

  ב. טלטול כלי אורגים (3)

  ג. מתי מותר לקפל בגדים בשבת (4)

  ד. בגדי שבת (4)

  ה. כבוד שבת (5)

  ו. נעמי ורות (8)

  ז. שריפת חיילי סנחריב (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף פ"ג.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. האיבעיא בע"ז לאיברים (2)

  ב. ע"ז פחות מכזית (2)

  ג. מנין שספינה טהורה והנפ"מ (2)

  ד. מעלת התורה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף נ"ה.

  הנושאים:

  1 .רב יהודה.
  2 .בצלאל.
  3 .כללי חלום.
  4 .דברי האמוראים.

  השאלות:

  א. שמועות רב יהודה (5)

  ב. הדרבים שמביאים לתחתוניות (11)

  ג. בצלאל וחכמתו (3)

  ד. כללי חלום (17)

  ה. השמועות שאמרו אמימר מר זוטרא ורב אשי (3)

  ו. החלומות שמתקיימים (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!