דף ק"ל • הנושאים:

  השאלות:

  א. הבאת סכין המילה (2)

  ב. קבלת המצוות (3)

  ג. האופן שהבאת האזמל היתה שלא ברצון חכמים (3)

  ד. האיבעיא בטלטול במבוי שלא נשתתפו בו, ומייתי (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קכ"ט.

  הנושאים:

  השאלות:

  א. שינויי הזמנים ביולדת (2)

  ב. מאימתי פתיחת הקבר (3)

  ג. השמועות בהקזה (7)

  ד. המלאכות ליולדת בתוכחת יחזקאל (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קכ"ב

  הנושאים

  השאלות

  א. ההיתר להנות ממעשה נכרי לעצמו, וצריכא (5)

  ב. טלטול כלים ודלתות (3)

  ג. שרי ליטול לצורך גופו (7)

  ד. איזה קורנס שרי ליטול לאגוזים (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף צ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. צורת החיוב על הוצאה מרשות לרשות (4)

  ב. צורת הפטור בהוצאה (9)

  ג. מנין שהמוציא משוי למעלה מעשרה טפחים חייב (2)

  ד. דין המוציא ע"ג ראשו (3)

  ה. הקושיא בנתכון להוציא לפניו ובא לאחריו, והתי' (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', ברכות דף ס"ד.

  הנושאים:

  1 .ר"א הלוי.
  2 .ת"ח

  השאלות:

  א. שמועות רבי אבין הלוי (4)

  ב. תלמידי חכמים ומעלתם (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן

  הדרן עלך מסכת ברכות

  מזל טוב


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!